กกต. คลอดระเบียบคัดค้านการลงคะแนนเสียงถอดถอน สมาชิกสภา - ผู้บริหารท้องถิ่น

กกต. คลอดระเบียบคัดค้านการลงคะแนนเสียงถอดถอน สมาชิกสภา - ผู้บริหารท้องถิ่น

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับล่าสุด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556 ให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 224 (6) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้าน การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565"

 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า "คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน" ระหว่างบทนิยาม คำว่า "การสืบสวนสอบสวน" และคำว่า "คณะอนุกรรมการวินิจฉัย" ในข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

"คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน" หมายความว่า คณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบนี้"

 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า "คณะอนุกรรมการวินิจฉัย" ระหว่างบทนิยามคำว่า "คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน" และคำว่า "คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด" ในข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

"คณะอนุกรรมการวินิจฉัย" หมายความว่า คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง"

 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า "คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด" ระหว่างบทนิยามคำว่า "คณะอนุกรรมการวินิจฉัย" และคำว่า "เลขาธิการ" ในข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556

 

กกต. คลอดระเบียบคัดค้านการลงคะแนนเสียงถอดถอน สมาชิกสภา - ผู้บริหารท้องถิ่น

 

กกต. คลอดระเบียบคัดค้านการลงคะแนนเสียงถอดถอน สมาชิกสภา - ผู้บริหารท้องถิ่น

 

กกต. คลอดระเบียบคัดค้านการลงคะแนนเสียงถอดถอน สมาชิกสภา - ผู้บริหารท้องถิ่น

 

กกต. คลอดระเบียบคัดค้านการลงคะแนนเสียงถอดถอน สมาชิกสภา - ผู้บริหารท้องถิ่น

 

กกต. คลอดระเบียบคัดค้านการลงคะแนนเสียงถอดถอน สมาชิกสภา - ผู้บริหารท้องถิ่น

 

กกต. คลอดระเบียบคัดค้านการลงคะแนนเสียงถอดถอน สมาชิกสภา - ผู้บริหารท้องถิ่น


อ่านประกาศฉบับเต็มคลิกที่นี่