ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลงลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลงลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลดลงลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 21 พ.ค. - 20 ก.ค. 65 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2565

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (5) (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) และ (5/5) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน

 

 

สำหรับสาระของกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการลดภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลงลิตรละ 5 บาท ตามที่คณะมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการ "ขยายเวลา" และ "ปรับลด" การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงอีก 2 บาทต่อลิตร และขยายของเดิมอีกลิตรละ 3 บาท รวมเป็นลดลง 5 บาทต่อลิตร ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2565

 

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ระดับราคาน้ำมันดิบและเชื้อเพลิง ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งยังมีความผันผวนสูงอันเนื่องมาจากความตึงเครียด ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบกิจการของประชาชน

 

สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดังกล่าว อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลงลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลงลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลงลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลงลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดภาษีสรรพสามิต "น้ำมันดีเซล" ลงลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

 

 

อ่านประกาศฉบับเต็มคลิกที่นี่