ราชกิจจาประกาศแต่งตั้ง ”ลวรณ” นั่งอธิบดีกรมสรรพากร “เอกนิติ” นั่งอธิบดีกรมสรรพสามิต

ราชกิจจาประกาศแต่งตั้ง ”ลวรณ” นั่งอธิบดีกรมสรรพากร “เอกนิติ” นั่งอธิบดีกรมสรรพสามิต

ราชกิจจาประกาศแต่งตั้ง”ลวรณ แสงสนิท”ดำรงตำแหน่งอธิบดีสรรพากร และ แต่งตั้ง ”เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต มีผลตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2565

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการคลัง พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 2 ราย ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต

2.นายลวรณ แสงสนิท พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์