ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

ในหลวง ราชินีทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

สำหรับ เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโตแห่งนี้ คณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า มีดำริร่วมกันก่อสร้างขึ้น ณ สถานที่ที่หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ได้กำหนดไว้ เป็นที่ประชุมเพลิงสรีระสังขาร และเป็นสถานที่สร้างเจดีย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุ และอัฐบริขาร 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

รำลึกถึงคุณูปการของหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล ต่อจากหลวงปู่ขาว อนาลโย  เป็นพระเถระที่น้อมกายถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัย ธำรงสมณคุณและสมณธรรมอย่างงดงาม เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดใกล้เคียง และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป     

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

ส่วนพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2528 และแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 1,570,000บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สมทบทุนก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย  เพื่อเป็นสถานที่เก็บอัฐิ และรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ซึ่งเป็นพระเถระสายวิปัสสนาที่มีจริยานุวัตรหนักแน่นมั่นคงในธรรมปฏิบัติเป็นที่ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

ต่อมา อาคารพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างมากว่า 30 ปี พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพล และผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์อาคารแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือวหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นวัดราษฎร์สังกัดนิกายธรรมยุต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช 2513 มีหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เป็นพระเถระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเลื่อมใสศรัทธา 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขาว อนาลโย ในหลายวาระ ด้วยทรงเลื่อมใสศรัทธา ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” 

ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”  ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”  ชมภาพในหลวงทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย”