ในหลวงมีพระราชสาส์นในโอกาสวันชาติแคเมอรูน

ในหลวงมีพระราชสาส์นในโอกาสวันชาติแคเมอรูน

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายพอล บียา 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน

กรุงยาอุนเด

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคเมอรูนมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว