"ชัชชาติ" ฟีเวอร์! ชาวอีสานเชียร์ พร้อมอยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ

"ชัชชาติ" ฟีเวอร์! ชาวอีสานเชียร์ พร้อมอยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ

เช็กกระแสประชาชน "ชัชชาติ" ฟีเวอร์! ชาวอีสานเชียร์ พร้อมอยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ เผย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และบุรีรัมย์ พร้อม

คนอีสานอยากเห็นการกระจายอำนาจบริหารและงบประมาณให้จังหวัดและท้องถิ่นมากขึ้น จังหวัดในอีสานพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ ภายใน 1-5 ปี  ชูขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง

วันนี้ (24พ.ค.65) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “คนอีสานกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด” ผลสำรวจพบว่า คนอีสานเกือบครึ่งอยากเห็นการกระจายอำนาจบริหารและงบประมาณให้จังหวัดและท้องถิ่นมากขึ้น ส่วนใหญ่เห็นว่าจังหวัดในอีสานพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ เช่นเดียวกับ กทม. ภายใน 1-5 ปี มีเพียงส่วนน้อยที่เชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ มีข้อเสียมากกว่าข้อดี ชูขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่องในการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและเลือกตั้งผู้ว่าฯ เช่นเดียวกับ กทม. และกว่าครึ่งเห็นว่า รศ. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ เหมาะสมเป็นผู้ว่าฯ กทม. มากที่สุด

รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานกับการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20-22พฤษภาคม2565 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป1,100 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า “รัฐบาลได้กระจายอำนาจการบริหารและงบประมาณให้จังหวัดและท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด” พบว่า กลุ่มที่เห็นว่ากระจายอำนาจน้อยเกินไปมีร้อยละ 47.4 ซึ่งใกล้เคียงกลุ่มที่เห็นว่ากระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมมีร้อยละ 47.2 ขณะที่ร้อยละ 5.4 เห็นว่ากระจายอำนาจมากเกินไป

เมื่อสอบถามต่อว่า “พึงพอใจกับการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันของท่านหรือไม่อย่างไร” พบว่าความพึงพอใจค่อนไปฝั่งเฉยๆ ถึงรู้สึกดี และคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 3.15 จากสเกล 5 ระดับ( 3 คือค่ากึ่งกลาง)

"ชัชชาติ" ฟีเวอร์! ชาวอีสานเชียร์ พร้อมอยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ

เมื่อสอบถามต่อว่า “พึงพอใจกับการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนจังหวัดหรือ อบจ. ของท่านหรือไม่อย่างไร” พบว่าความพึงพอใจค่อนไปฝั่งเฉยๆ ถึงรู้สึกดี และคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 3.28 จากสเกล 5 ระดับ( 3 คือค่ากึ่งกลาง)

เมื่อสอบถามต่อว่า“หากจังหวัดของท่านได้รับการกระจายอำนาจและมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการเช่นเดียวกับ กทม. จะเป็นอย่างไร”พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 47.9 เห็นว่า มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย รองลงมาร้อยละ 40.5 เห็นว่า มีข้อดีพอๆ กับข้อเสีย ขณะที่ ร้อยละ 11.6 เห็นว่า มีข้อเสียมากกว่าข้อดี

 

เมื่อสอบถามต่อว่า“จังหวัดใดในภาคอีสานที่ควรเป็นจังหวัดนำร่องในการกระจายอำนาจและเลือกตั้งผู้ว่าราชการ เช่นเดียวกับ กทม. มากที่สุด”พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 40.3 เห็นว่าควรเป็นจังหวัดขอนแก่น รองลงมา ร้อยละ 27.3 ระบุ นครราชสีมา ตามมาด้วย ร้อยละ 20.0 ระบุอุดรธานี ร้อยละ 8.4 ระบุ บุรีรัมย์ ร้อยละ 3.6  ระบุ อุบลธานี และร้อยละ 0.4 ระบุ อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ

และสุดท้ายเมื่อสอบถามว่า“ใครเหมาะสมเป็น ผู้ว่า กทม. มากที่สุด”พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 50.9 เห็นว่า รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ เหมาะสมที่สุดรองลงมา ร้อยละ 16.8 ระบุ คุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ตามมาด้วย ร้อยละ 13.6 ระบุพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 7.3 ระบุ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ร้อยละ 6.4  ระบุ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ร้อยละ 2.4  ระบุคุณสกลธี ภัททิยกุลร้อยละ 1.3  ระบุคุณรสนา โตสิตระกูลและร้อยละ 1.3 ระบุ อื่นๆ