กยท. มุ่งสร้างอนาคตลูกชาวสวนยาง มอบทุน ป.ตรี หวังช่วยพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน

กยท. มุ่งสร้างอนาคตลูกชาวสวนยาง มอบทุน ป.ตรี หวังช่วยพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน

กยท.ร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เดินหน้ามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 10 ทุน 4 ล้านบาท เป็นสวัสดิการ หวังสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ดีเดย์ยืนรับทุน 1 มิ.ย. 65 นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  เปิดเผยว่า  กยท.ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565  ในหลักสูตรสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและสถาบันการศึกษาที่ กยท.กำหนด  แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. จำนวน 10 ทุน ทุนละ 400,000 บาท ต่อเนื่องจนจบปริญาตรีเป็นเวลา 4 ปี  เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ภายใต้การจัดสรรงบประมาณตามมาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

 

สถานบันการศึกษา และหลักสูตรสาขาที่ กยท. กำหนดได้แก่

  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้  จำนวน 1 ทุน
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน 1 ทุน
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวนศาสตร์ สาขาวนศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   จำนวน 1 ทุน
  • มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 1 ทุน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ(เกษตรศาสตร์) จำนวน 2 ทุน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมวัสดุ จำนวน 1 ทุน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอร์ลิเมอร์ จำนวน 1 ทุน 

ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา นอกจากจะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรชาวสวนยาง ยกเว้นบุตรบุญธรรมแล้ว จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาในคดีอาญา ไม่อยู่ระหว่างการสมัครขอรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น หรือเคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วในสาขาที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา  และที่สำคัญบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอรับทุนการศึกษา จะต้องสอบเข้าเรียนในหลักสูตรสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กยท.กำหนดไว้ ในปีการศึกษา 2565 ให้ได้ก่อน โดยจะต้องมีหลักฐานการตอบรับเข้าศึกษา จากสถานบันการศึกษานั้นๆ

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ต้องการให้บุตรขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th   หรือ www. Rubber.co.thและกรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย  จากนั้นให้ไปยืนที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน2565 -15 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ กยท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่ กยท. กำหนดเท่านั้น  โดยจะพิจารณาจากความมุ่งมั่นในการนำความรู้ที่เรียนมาไปพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง รายได้ของครอบครัว  ความมั่งมั่นสู่ความสำเร็จในสาขาที่เรียน  บุคลิกภาพ มนุษยน์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย และความสามารถพิเศษอื่นๆ

“การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าว  เพื่อต้องการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มาจากบุตรเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง  ให้มีความรู้ความสามารถเรื่องยางพาราและเรื่องที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะทำให้เกิดแนวคิดร่วมในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง  และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยางพารา ให้เพิ่มมากขึ้น ช่วยพัฒนาอาชีพการทำสวนยางในอนาคตให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน” ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย