ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชติมอร์-เลสเต

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชติมอร์-เลสเต

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต   

กรุงดิลี

ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวติมอร์-เลสเตมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ติมอร์-เลสเต จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่