ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 เดือน มีผลทันที

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 เดือน มีผลทันที

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ยกเว้นภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 3 เดือน มีผลทันที

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ยกเว้นภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ภายใต้ WTO ในโควต้า ประเภทพิกัด 1005.90.99 รหัสย่อย 71 มีผลตั้งแต่ 13 พ.ค. - 31 ก.ค.2565

 


 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราอากรศุลกากรสำหรับการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ไม่เพียงพอ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากรสำหรับของตามประเภท 10.05 ประเภทย่อย 1005.90.99 รหัสย่อย 71 ตามบัญชีอัตราอากร 2 ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า และให้ใช้อัตราอากรสำหรับของตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565

 

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 เดือน มีผลทันที

 

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 เดือน มีผลทันที