เช็ค! เงื่อนไขประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เช็ค! เงื่อนไขประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โฆษก ก.คลัง แจงรายละเอียดโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรและเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วม หรือฝนตกหนักภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้ และช้างป่า และภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยแบ่งเป็นการรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) และการรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจของเกษตรกร (Tier 2) ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายTier 1 จำนวน 28.5 ล้านไร่แบ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 28 ล้านไร่ และเกษตรกรทั่วไปจำนวน 5 แสนไร่ และTier 2 ไม่เกิน 5 แสนไร่ รวมทั้งหมด 29 ล้านไร่อัตราค่าเบี้ยประกันภัย (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)Tier 1กลุ่มเกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 99 บาทต่อไร่ และกลุ่มเกษตรกรทั่วไปจำแนกตามพื้นที่เสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูงในอัตรา 99 199 และ 218 บาทต่อไร่ตามลำดับ และTier 2(เกษตรกรจ่ายเองทั้งหมด) จำแนกตามพื้นที่เสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูงในอัตรา 27 60 และ 110 บาทต่อไร่ตามลำดับโดยมีวงเงินคุ้มครองสำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย Tier 1 มีวงเงินความคุ้มครอง 1,190 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงินความคุ้มครอง240 บาทต่อไร่ รวมวงเงินความคุ้มครอง Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 1,430 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชและโรคระบาดTier 1 มีวงเงินความคุ้มครอง 595 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงินความคุ้มครอง120 บาทต่อไร่ รวมวงเงินความคุ้มครอง Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 715 บาทต่อไร่

2. โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายTier 1 จำนวน 2.06 ล้านไร่ แบ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธ.ก.ส. จำนวน 2 ล้านไร่ และเกษตรกรทั่วไปจำนวน 6 หมื่นไร่ และ Tier 2 ไม่เกิน 6 หมื่นไร่ รวมทั้งหมด 2.12 ล้านไร่อัตราค่าเบี้ยประกันภัย(ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)Tier 1กลุ่มเกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 160 บาทต่อไร่ และกลุ่มเกษตรกรทั่วไปจำแนกตามพื้นที่เสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูงในอัตรา 150350และ550 บาทต่อไร่ตามลำดับ และTier 2(เกษตรกรจ่ายเองทั้งหมด) จำแนกตามพื้นที่เสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูงในอัตรา 90100 และ 110 บาทต่อไร่ตามลำดับโดยมีวงเงินคุ้มครองสำหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ภัย Tier 1 มีวงเงินความคุ้มครอง 1,500 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงินความคุ้มครอง240 บาทต่อไร่ รวมวงเงินความคุ้มครอง Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 1,740 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชและโรคระบาดTier 1 มีวงเงินความคุ้มครอง750 บาทต่อไร่ และ Tier 2 มีวงเงินความคุ้มครอง120 บาทต่อไร่ รวมวงเงินความคุ้มครอง Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 870 บาทต่อไร่