"สมัครสอบ กพ 65" ถาม-ตอบ 8 ข้อสงสัยผู้สมัครควรรู้ เช็กรอบสอบ ที่นั่งคงเหลือ

"สมัครสอบ กพ 65" ถาม-ตอบ 8 ข้อสงสัยผู้สมัครควรรู้ เช็กรอบสอบ ที่นั่งคงเหลือ

"ก.พ.65" สมัครสอบ ก.พ.65 โดย สำนักงาน ก.พ. ถาม-ตอบ 8 ข้อสงสัยผู้สมัครควรรู้ เช็กรอบสอบ ที่นั่งคงเหลือล่าสุดซึ่งก็มีบางรอบสอบที่มีผู้สมัคร สมัครจนเต็มจำนวนแล้ว

"ก.พ.65" สมัครสอบ ก.พ.65 โดย สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (e-Exam) ซึ่งได้เริ่มเปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กพ 65 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 105,174 ที่นั่ง รีบเช็กเลย

- "สอบ ก.พ. 64" ต้องรู้ เตรียมตัวอย่างไร เช็คข้อห้ามทำอะไรไม่ได้บ้าง ?

- "ก.พ.64" อัปเดตล่าสุด กับ 4 สิ่งที่ควรรู้ สำคัญมาก

 

การ "สมัครสอบ ก.พ.65" ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th (คลิกที่นี่) หัวข้อ "สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565" จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 

รอบสอบ ที่นั่งคงเหลือล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค.2565 เวลา 08:29 น.)

 

"สมัครสอบ กพ 65" ถาม-ตอบ 8 ข้อสงสัยผู้สมัครควรรู้ เช็กรอบสอบ ที่นั่งคงเหลือ

 

สำนักงาน ก.พ. ยังได้รวบรวมข้อสงสัย ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการสมัครสอบภาค ก. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 กับ 8 คำถามที่ผู้สมัครเกิดข้อสงสัยมากที่สุด ดังนี้

 

ข้อ 1 สมัครสอบภาค ก. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 แล้ว สามารถสมัครสอบภาค ก. แบบกระดาษ (Paper & Pencil) ประจำปี 2565 ได้หรือไม่?

 

ตอบ : ไม่สามารถสมัครสอบภาค ก. แบบกระดาษ (Paper & Pencil ประจำปี 2565 ได้ (ต้องเลือกการสอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

ข้อ 2 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์สมัครสอบมีอะไรบ้าง ?

 

ตอบ : 1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

 

2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 

3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิที่สมัครสอบของสำนักงาน ก.พ.

 

 

ข้อ 3 การสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์มี 10 รอบสอบใน 19 ศูนย์สอบสามารถเลือกสมัครสอบได้กี่รอบสอบกี่ศูนย์สอบ?

 

ตอบ : สามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบสอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้

 

ข้อ 4 ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้จะทำอย่างไร ?

 

ตอบ : หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ให้ท่านตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย "ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ"

 

ข้อ 5 สมัครสอบแล้ว ต้องการแก้ไขรอบสอบ ระดับวุฒิที่ใช้สมัคร หรือศูนย์สอบ ได้หรือไม่ ?

 

ตอบ : แก้ไขไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

 

ข้อ 6 สมัครสอบแล้ว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ระบบขึ้นข้อความ "ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ" จะทำอย่างไร ?

 

ตอบ : ตรวจสอบดูว่าถึงกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบหรือไม่ ถ้าถึงกำหนดแล้วให้ตรวจสอบ สถานะการสมัครสอบอีกครั้งหนึ่ง

 

ข้อ 7 หากกรอก ชื่อ - นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ผิด เช่น วัน เดือน ปีเกิด สาขาวิชา สถาบันการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม หรือที่อยู่ จะแก้ไขอย่างไร ?

 

ตอบ : ผู้ที่กรอกชื่อ - นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆในใบสมัครผิดพลาด ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถเข้าสอบได้ เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะยึดเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก ที่ตรงตามใบสมัครเป็นหลัก

 

ข้อ 8 หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่?

 

ตอบ : ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวันสอบข้อเขียนจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนด้วย

 

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับ "ระบบการสมัครสอบ" สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

- หากมีปัญหาเกี่ยวกับ "ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง" สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1329 , 02-547- 1908 , 02-547- 1116 , 02-547-1913 , 02-547- 1944 , 02-547- 1845, 02-547-2056 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.