"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 271 ราย ATK 1,631 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 271 ราย ATK 1,631 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรี ติดเชื้อใหม่ 271 ราย ATK 1,631 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" ยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ RT-PCR จำนวน 271 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 1,631 ราย

 

จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,010,725 คน ซึ่งในเดือนนี้

 • มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 979 คน (อัตราป่วย 96.86 ต่อแสนประชากร)
 • เสียชีวิต 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร)
 • ใส่ท่อหายใจ 1 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร)
 • ปอดอักเสบ 2 ราย (0.20 ต่อแสนประชากร)

 

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,945,652 คน ซึ่งในเดือนนี้

 • มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 728 คน (อัตราป่วย 37.42 ต่อแสนประชากร)
 • เสียชีวิต 9 ราย (0.46 ต่อแสนประชากร)
 • ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.10 ต่อแสนประชากร)
 • ปอดอักเสบ 1 ราย (0.05 ต่อแสนประชากร)

 

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 128,139 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 255,282 คน รวม 383,421 คน ในเดือนนี้พบ

 • ผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 489 คน (อัตราป่วย 127.54 ต่อแสนประชากร)
 • เสียชีวิต 12 ราย (3.13 ต่อแสนประชากร)
 • ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.30 ต่อแสนประชากร)
 • ปอดอักเสบ 9 ราย (2.35 ต่อแสนประชากร)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

วันนี้พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 3 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 50 ปี, รายที่สองอายุ 89 ปี, รายที่สามอายุ 73 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2564, และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน แยกกักโควิด เข้าสู่โรคประจำถิ่น

1. วัคซีนเป็นหลัก วัคซีนมีความสำคัญมากในการเข้าสู่ภาวะการดำเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกับโควิด-19 วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

2. รู้จักป้องกัน ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป

3. แยกกักโควิด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรกักตัว ไม่อยู่ในที่ชุมนุมชน

4. เข้าสู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด คัดกรอง ATK เฉพาะผู้ที่มีอาการ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง หรือเป็นบุคลากรที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 271 ราย ATK 1,631 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย