ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.39 เช็คเลย! วิธีจ่ายเงินสมทบหักผ่านบัญชีออมสิน

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.39 เช็คเลย! วิธีจ่ายเงินสมทบหักผ่านบัญชีออมสิน

"ประกันสังคม" เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ "ผู้ประกันตน" ม.39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก "ธนาคารออมสิน" เช็คขั้นตอนที่นี่!

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูล "ประกันสังคม" เพิ่มช่องทางรับชำระเงินสมทบ "ผู้ประกันตน" ม.39 โดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก "ธนาคารออมสิน" ล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

 

สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับ ธนาคารออมสิน เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ ผู้ประกันตน ม.39 ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารได้แล้ววันนี้

 

โดยทาง ธนาคารออมสิน จะหักบัญชีเฉพาะเงินสมทบงวดเดือนปกติเดือนละ 1 ครั้ง (เช่น หักบัญชีเงินฝาก ในวันที่ 15 เมษายน 2565 เป็นเงินสมทบงวดเดือนมีนาคม 2565) เพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารจะรับรองลายมือชื่อในหนังสือยินยอมฯ ให้ ผู้ประกันตน นำสำเนาหนังสือยินยอมฯ ดังกล่าว พร้อมแบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกันตน ซึ่งเป็นบัญชีประเภทที่สามารถทำธุรกรรมหักบัญชีได้ ไปยื่น ณ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา

 

ธนาคารจะทำการหักเงินในบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนในวันที่ 15 ของทุกเดือน ถ้าหากวันที่ 15 ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารหรือสำนักงานประกันสังคม ธนาคารจะทำการหักเงินในบัญชีเงินฝากผู้ประกันตนในวันทำการถัดไป

 

 

ดังนั้น ผู้ประกันตน สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้อีก 2 วันทำการนับถัดจากวันที่หักบัญชีเงินฝากธนาคารจาก Website สำนักงานประกันสังคม (https://www.sso.go.th/erc)

 

หาก ผู้ประกันตน ม.39 มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือโทร.1506

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์

 

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.39 เช็คเลย! วิธีจ่ายเงินสมทบหักผ่านบัญชีออมสิน

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์