"ผู้ประกันตน" ต้องรู้! เช็กล่าสุด "กองทุนประกันสังคม" และ "กองทุนเงินทดแทน"

"ผู้ประกันตน" ต้องรู้! เช็กล่าสุด "กองทุนประกันสังคม" และ "กองทุนเงินทดแทน"

อัปเดต "ผู้ประกันตน" ต้องรู้! เช็กล่าสุด "กองทุนประกันสังคม" และ "กองทุนเงินทดแทน" มีเงินเท่าไหร่ การลงทุนแยกในประเทศและต่างประเทศ

รายงานให้ "ผู้ประกันตน" ทราบต้องรู้! "กองทุนประกันสังคม" และ "กองทุนเงินทดแทน" มีเงินเท่าไหร่ ตามที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานสถานะการบริหารเงินลงทุน "กองทุนประกันสังคม" และ "กองทุนเงินทดแทน" ไตรมาสที่ 1 หรือไตรมาสแรก ณ 31 มีนาคม 2565 กรณีบริหารเงินกองทุนเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน จํานวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยสามารถนําเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่กองทุน สําหรับใช้ในการจ่ายสิทธิประโยชน์

"ผู้ประกันตน" ต้องรู้! เช็กล่าสุด "กองทุนประกันสังคม" และ "กองทุนเงินทดแทน"

ผลการบริหารเงินลงทุน ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2565 สรุปได้ดังนี้

กองทุนประกันสังคม
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 2,263,656 ล้านบาท
• ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 822,542 ล้านบาท 
• สถานะการลงทุนแยกในประเทศและต่างประเทศ
ในประเทศ 1,850,547 ล้านบาท (81.75%), ต่างประเทศ 413,109 ลํานบาท (18.25%) 
• สถานะการลบทุนแยกตามความเสี่ยง หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 537,817 ล้านบาท (23.76%)
หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง 1,725,839 ล้านบาท (76.24%) 
• ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้ว ในปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) 24,521 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ณ 31 ธันวาคม 2564) ร้อยละ 3.59

กองทุนเงินทดแทน
มูลค่าทรัพย์สิน ของกองทุน 73,836 ล้านบาท
• ผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 25,712 ล้านบาท
 • สถานะการลงทุนแยกในประเทศและต่างประเทศ
ในประเทศ 57,309 ล้านบาท (77.62%) , ต่างประเทศ 16,527 ล้านบาท (22.38%) 
• สถานะการลงทุนแยกตามความเสี่ยง หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 16,529 ล้านบาท (22.39%) หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง 57,307 ล้านบาท (77.61%) 
• ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้ว ในปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) 412 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ณ 31 ธันวาคม 2564) ร้อยละ 3.42

สํานักงานประกันสังคม เผยข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม คลิกที่นี่  หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง