ลูกจ้างต้องรู้ "ติดโควิด" ประกันสังคมจ่ายอะไรให้บ้าง ได้เงินทดแทนเท่าไร

ลูกจ้างต้องรู้ "ติดโควิด" ประกันสังคมจ่ายอะไรให้บ้าง ได้เงินทดแทนเท่าไร

เช็กสิทธิ "ประกันสังคม" หาก "ติดโควิด" ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ได้รับความคุ้มครองอะไร มีเงินทดแทนให้ในกรณีไหนบ้าง

ปัจจุบัน โควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอน มีการระบาดเป็นวงกว้าง ด้วยลักษณะของสายพันธุ์ที่ง่ายต่อการแพร่เชื้อ แต่ไม่มีอาการรุนแรงเท่าสายพันธุ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 ก็ยังคงเป็นประเด็นปัญหาสำหรับผู้ป่วย แม้จะมีอาการไม่รุนแรงมากนัก แต่ต้องหยุดพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้หายขาดจากเชื้อ ซึ่งกระทบกับการทำงานและรายได้ของกลุ่มลูกจ้างผู้ใช้แรงงาน

สำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้สิทธิ ประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 33, 39, 40 หมดห่วง คลายความกังวล เนื่องจากสามารถได้รับสิทธิคุ้มครองจากประกันสังคมได้

ลูกจ้างต้องรู้ "ติดโควิด" ประกันสังคมจ่ายอะไรให้บ้าง ได้เงินทดแทนเท่าไร

ประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 รับสิทธิ ดังนี้  

- ค่าตรวจทางทางห้องปฏิบัติการ
- ค่าบริการ X-ray
- ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตน (ค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามอาการ และการให้คำปรึกษา)
- ค่า Oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์
- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ปร่อทวัดไข้ เครื่องวัดออกชิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ
- ค่ายาที่ใช้รักษา
- ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พักโรงพาบาลสนามและสถานพยาบาล

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับสิทธิการลาหยุดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งก็คือ สิทธิลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หากต้องหยุดพักรักษาตัวนานกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย

ส่วนของสิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 คำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง จะได้เงินทดแทนไม่เกิน 365 วัน 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก ได้แก่ 

  1. เงินทดแทนวันละ 300 บาท กรณีรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ 2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)
  2. เงินทดแทนวันละ 200 บาท กรณีแพทย์ให้รักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี(สำหรับทางเลือกที่ 1และ 2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)
  3. เงินทดแทนครั้งละ 50 บาทไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน (เฉพาะทางเลือกที่ 1และ 2 เท่านั้น สำหรับทางเลือกที่ 3 ไม่คุ้มครอง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม