ข่าวดี! เพิ่มค่าตอบแทน "ผู้นำศาสนาอิสลาม" เช็กเลยล่าสุดได้เท่าไหร่

ข่าวดี! เพิ่มค่าตอบแทน "ผู้นำศาสนาอิสลาม" เช็กเลยล่าสุดได้เท่าไหร่

ข่าวดี! "กระทรวงมหาดไทย" ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับ "ผู้นำศาสนาอิสลาม" เช็กเลยที่นี่ล่าสุดได้เท่าไหร่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จากกรณีที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง "มหาดไทย" เพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับ "ผู้นำศาสนาอิสลาม" ล่าสุดทาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

 

กรมบัญชีกลาง ได้อนุมัติให้ กระทรวงมหาดไทย ปรับอัตราค่าตอบแทน "ผู้นำศาสนาอิสลาม" โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สำหรับจังหวัดขนาดใหญ่ ในอัตราคนละ 3,500 บาทต่อเดือน จังหวัดขนาดกลางในอัตราคนละ 2,700 บาทต่อเดือน และจังหวัดขนาดเล็กในอัตราคนละ 1,900 บาทต่อเดือน

 

อิหม่าม ในอัตราคนละ 1,200 บาทต่อเดือน คอเต็บและบิหลั่นในอัตราคนละ 1,000 บาทต่อเดือน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.406/62238 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

 

ต่อมา กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวนทั้งสิ้น 3,638,232 คน คิดเป็นร้อยละ 5.48 ของประชากรทั้งหมด โดยมีมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย จำนวน 4,015 แห่ง และสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน

 

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น กระทรวงมหาดไทยจึงขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับ "ผู้นำศาสนาอิสลาม" ดังนี้

 

1. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

 

1.1 จังหวัดขนาตใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิด 101 แห่งขึ้นไป) จำนวน 11 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 3,500 บาท (เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 4,600 บาท)

1.2 จังหวัดขนาดกลาง (จังหวัดที่มีมัสยิด51-100 แห่ง) จำนวน 4 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเตือนละ 2,700 บาท (เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 3,500 บาท)

1.3 จังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิด 50 แห่งลงมา) จำนวน 25 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเตือนละ 1,900 บาท (เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 2,500 บาท)

 

2. อิหม่าม จำนวน 3,917 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 1,200 บาท (เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 1,500 บาท)

 

3. คอเต็บ จำนวน 3,880 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 1,000 บาท (เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 1,300 บาท)

 

4. บิหลั่น จำนวน 3,871 คน เดิม ได้รับค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 1,000 บาท (เพิ่มเป็นอัตราเดือนละ 1,300 บาท)

 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้กับ "ผู้นำศาสนาอิสลาม" ดังนี้

 

1. ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

 

1.1 จังหวัดขนาดใหญ่ (จังหวัดที่มีมัสยิด 100 แห่งขึ้นไป) อัตราเดือนละ 4,200 บาทต่อคน

1.2 จังหวัดขนาดกลาง (จังหวัดที่มีมัสยิด 51-100 แห่ง) อัตราเตือนละ 3,300 บาทต่อคน

1.3 จังหวัดขนาดเล็ก (จังหวัดที่มีมัสยิด 50 แห่งลงมา) อัตราเดือนละ 2,300 บาทต่อคน

 

2. อิหม่าม อัตราเดือนละ 1,500 บาทต่อคน

 

3. คอเต็บ อัตราเดือนละ 1,200 บาทต่อคน

 

4. บิหลั่น อัตราเดือนละ 1,200 บาทต่อคน

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร 0-2127-7000

 

ข่าวดี! เพิ่มค่าตอบแทน "ผู้นำศาสนาอิสลาม" เช็กเลยล่าสุดได้เท่าไหร่