ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 29

ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 29

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนา "ประกันรายได้เกษตรกร" ปี 2564/65 ธ.ก.ส. จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 29

จากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." ซึ่งจ่ายชดเชยส่วนต่างใน งวดที่ 27-28 มีเกษตรกรได้รับเงินชดเชนจากโครงการ 5,227 ครัวเรือน รับส่วนต่างสูงสุด ครัวละ 38,690 บาท

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดำเนินการมาถึง งวดที่ 29 แล้ว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการประกันภัย การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการฯได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี โดยในปีที่ 3 มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมด 33 งวด

ล่าสุด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 29) ดังนี้

ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 29

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 29) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 22-28 เมษายน 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,511.32 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,161.95 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,937.23 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,910.86 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่าง "ประกันรายได้เกษตรกร" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 29 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,488.66 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,62.23 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,089.14 บาท

ตรวจสอบ "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 29

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 29 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกเหนียว 33,426.24 บาท ตามด้วยข้าวเปลือกเจ้า 31,883.1 ข้าวเปลือกหอมนอกพื้นที่ 23,818.88 บาท ส่วนข้าวปทุมธานีไม่ชดเชยส่วนต่างเพราะราคาสูงเกินกว่าราคาเป้าหมาย และข้าวหอมมะลิไม่ได้รับชดเชยเพราะหมดฤดูเก็บเกี่ยว