เช็กเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 28

เช็กเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 28

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ธ.ก.ส. จ่ายส่วนต่าง "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาสูงกว่าเป้าหมาย

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ติดตามความคืบหน้า โครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ภายหลังรัฐบาล ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." ซึ่งเป็นเงินเยียวยา ช่วยเหลือชาวนา มาอย่างต่อเนื่องถึง งวดที่ 28 แล้วจาก 33 งวด

ซึ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการประกันภัย การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการ "ประกันรายได้" ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี โดยในปีที่ 3 มีกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมด 33 งวด

ล่าสุด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) ดังนี้

เช็กเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 28

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 22 เมษายน 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15-21 เมษายน 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,41103 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,248.48 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,776.00 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,623.89 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่าง "ราคาประกันรายได้เกษตรกร" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 28 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,588.97 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,224.00 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,376.11 บาท

เช็กเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 28

 

ที่มา : กรมการค้าภายใน