ราชกิจจา ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายเงินกรณีชราภาพ ฉ.2

ราชกิจจา ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายเงินกรณีชราภาพ ฉ.2

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี "ชราภาพ" ฉบับที่ 2

วันที่ 29 เมษายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี "ชราภาพ" ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 77 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

"ข้อ 8 กรณีผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายในหกสิบเดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับ เงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบหกสิบเดือน"

 

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

"ข้อ 11 กรณีบุคคลซึ่งถูกงดการจ่ายเงินบำนาญชราภาพเนื่องจากกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน และต่อมาความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุถึงแก่ความตาย หากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วไม่เกินหกสิบเดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับ เงินบำนาญชราภาพกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนจนครบหกสิบเดือน และเงินบำเหน็จชราภาพตามข้อ 6 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี สำหรับการจ่ายเงินสมทบในช่วงระยะเวลาที่กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนครั้งหลัง"

 

ข้อ 3 บุคคลใดได้รับบำนาญชราภาพตามข้อ 8 หรือข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550

 

อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบหกสิบเดือนตามหลักเกณฑ์ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่มีจำนวนเดือนเหลือน้อยกว่าสิบเดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนสิบเท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

 

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550 ในกรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายในหกสิบเดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ ให้มีการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้รับบำนาญชราภาพในการดำรงชีวิตภายหลังผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาคลิกที่นี่