"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์"

"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์"

"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์" เปิดประวัติศาสตร์ไมซ์เครื่องมือสร้างชาติกว่าสองร้อยปี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และมูลนิธิส่งเสริมการจัดประชุม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและผู้สนใจทุกท่านเข้าชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์" ร่วมศึกษา ซึมซับ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

 

โดยในงานได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมการจัดประชุม เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ

 

ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าทุนละ 30,000 บาทต่อปี ในปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด-การจัดนิทรรศการและการตลาดเชิงกิจกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการไมซ์ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นผู้ได้รับทุนจำนวน 3 ราย

 

การจัดแสดงนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์" แบ่งออกเป็น 3 โซน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความเป็นมา และเข้าใจในบทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ หรืออุตสาหกรรมการจัดประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้า ว่ามีความสำคัญและเป็นเครื่องมือในการสร้างชาติในด้านต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง

 

"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์"

 

 

โซนที่ 1 แรกก้าว ฟื้นฟูแผ่นดินก้าวย่างสู่สากล นำเสนอบทบาทของไมซ์หรือการจัดงาน ในทุกช่วงหน้าประวัติศาสตร์ไทย เริ่มต้นจาก "การประชุม" เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ อันนำมาซึ่งความสำเร็จ และการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของประเทศ มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานไมซ์ไปตามยุคสมัย เพื่อสร้างชาติและนำพาไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนไมซ์ไทย

 

โซนที่ 2 ก้าวแกร่ง นำแรงใจเป็นพลังเพื่อเติบโต นำเสนอบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของกลุ่มผู้บุกเบิกและผู้ก่อร่างอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยที่ไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์ต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานเพื่อเดินหน้าฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในทุกสถานการณ์จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อคิดในการทำงาน และเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทย

 

โซนที่ 3 ก้าวใหม่ ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ นำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมของทีเส็บที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำอุตสาหกรรมไมซ์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับประเทศตลอดมา

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 - 19.00 น. (หยุดวันจันทร์)

 

"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์"

 

"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์"

 

"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์"

 

"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์"

 

"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์"

 

"ทีเส็บ" เชิญชมนิทรรศการ "ภูมิไทยเส้นทางทรงคุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์"