ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และ ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

วันนี้ (21เม.ย.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

เวลา 17.51 น. เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงวัดสระเกศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการ และประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ฯ เสด็จเข้าพระอุโบสถ

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนีพระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" 

พร้อมทั้งขอพระราชทานทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จ ฯ ไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยง เสด็จ ฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

เสด็จ ฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ถวายของที่ ระลึก เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ)

เสด็จฯ ถึงตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาส ลำดับที่ 13 พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาส ลำดับที่ 14 และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาส ลำดับที่ 15 ทรงคม

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาส ลำดับที่ 13 พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมมธโร) เจ้าอาวาส ลำดับที่ 14 และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาส ลำดับที่ 15 ทรงคม

เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องรับรอง ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งถึงพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ด้านล่าง เสด็จขึ้นพระบรมบรรพต

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง    เสด็จ ฯ ถึงห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องรับรอง ไปยังพระบรมบรรพต เสด็จขึ้นพระบรมบรรพต ไปยังห้องโถง ด้านบน เสด็จ ฯ ถึงลานองค์พระเจดีย์บรมบรรพตด้านบนสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าห่มองค์พระเจดีย์บรมบรรพต จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แล้วประนมพระหัตถ์ 

ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ๆ” จบ 3 หน แล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์บรมบรรพต จบแล้ว พระราชทานผ้าห่มให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปคล้องที่องค์พระเจดีย์บรมบรรพต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงชักสายสูตรห่มผ้าที่องค์พระเจดีย์บรมบรรพต 

ในหลวง ราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ

เสด็จลงจากลานองค์พระเจดีย์บรมบรรพตด้านบนสุด เสด็จ ฯ ถึงห้องโถงพระบรมบรรพต ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา เสด็จ ฯ ลงจากห้องโถงพระบรมบรรพต 

เสด็จ ฯ ถึงพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ด้านล่าง ทรงพระดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ) ประทับพักพระราชอิริยาถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต