เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟสายใต้ เชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน

เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟสายใต้ เชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน

รฟท. บพข. มรภ.สงขลา จัดท่องเที่ยวรถไฟสายใต้ รอบปฐมฤกษ์ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟ เชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง : รถไฟสายวัฒนธรรมภาคใต้ ที่สนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) งบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)

 

โดยได้รับเกียรติจาก นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวต้อนรับในฐานะหน่วยจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ บพข. ผู้บริหาร นักวิจัย มรภ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมขบวนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนําร่อง นครศรีธรรมราช-ทุ่งสง-กันตัง เพื่อร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว 

 

เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟสายใต้ เชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

เสน่ห์ นครศรีธรรมราช

ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่สำคัญของภาคใต้ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถไฟ ที่มีสถานีรถไฟสำคัญ ๆ อยู่หลายจุด เช่น สถานีชุมทางทุ่งสง สถานีรถไฟวัดธาตุน้อย สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช เป็นต้น

 

การเดินทางโดยรถไฟมายังพื้นที่นครศรีธรรมราช สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ได้มากมาย รวมไปถึงยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดอื่น ๆ เช่น จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา เป็นต้น โดยการเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟเป็นที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของเศรษฐกิจลงสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
 

เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟสายใต้ เชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน

 

 

ด้าน รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยของโครงการฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยให้ทุน บพข. กองทุน ววน.ในด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางนำร่องสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง-กันตัง

 

ซึ่งการดำเนินโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การพัฒนาและออกแบบเส้นทาง รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟ เพื่อให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่ภาคใต้


 
การขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับการท่องเที่ยวของพื้นที่และภาพรวมของประเทศไทย

 

เส้นทางท่องเที่ยวรถไฟสายใต้ เชื่อมวัฒนธรรมอ่าวไทย-อันดามัน