"ภารกิจคิดเผื่อ" เป้าหมายทำงานร่วมพม.-เอไอเอส ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

"ภารกิจคิดเผื่อ" เป้าหมายทำงานร่วมพม.-เอไอเอส ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ด้วยสถานการณ์วิกฤตประชากรของไทย ทั้งอัตราเด็กเกิดน้อยลง จำนวนวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีมากขึ้น คาดการณ์ว่า ปี 2579 ประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด คือ มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 30%

KEY

POINTS

  • แก้วิกฤตประชากรไทย สังคมเดอะแบก สร้างระบบนิเวศ Ecosystem ทุกภาคส่วนร่วมกันคิด ดูแลกลุ่มคนทุกกลุ่ม ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  • "ภารกิจคิดเผื่อ"การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง พม.และ AIS Academy สร้างนวัตกรรม ทักษะความรู้ และโอกาสใหม่ๆ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
  • AIS Academy  เปิดโครงการ Jump Thailand Hackathon 2024  เวทีสำหรับนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ร่วมสร้างนวัตกรรมที่จะสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ และคนพิการ 

เป็นความท้าทายการทำงานของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททั้งในเรื่องของการเรียนรู้ การทำงาน การพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

ภารกิจคิดเผื่อ” โดย AIS Academy โครงการที่สนับสนุนคนไทยให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

AIS จับมือ Apple ให้บริการ AIS Care+ ในไอโฟนทุกรุ่น เริ่มต้น 179 บาทต่อเดือน

ถึงเวลาสตาร์ทอัพไทยอัพสกิล 'AIS' ชูภารกิจ สร้าง-เสริม-ต่อยอดในตลาดทุน

สานต่อภารกิจคิดเผื่อ ลดวิกฤตประชากร

\"ภารกิจคิดเผื่อ\" เป้าหมายทำงานร่วมพม.-เอไอเอส ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

วานนี้  (22 เม.ย.2567) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ AIS Academy  ในการดำเนินการ “ภารกิจคิดเผื่อ” พร้อมเป็นไม้ขีดไฟเล็กๆ จุดประกายความคิดให้เกิดเป็นกองไฟแห่งการทำงานจากทุกภาคส่วน โดยการสร้างนวัตกรรม ทักษะความรู้ และโอกาสใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้วิกฤตประชาชนได้อย่างยั่งยืน

\"ภารกิจคิดเผื่อ\" เป้าหมายทำงานร่วมพม.-เอไอเอส ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

“อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เล่าว่าภาครัฐมีนโยบาย มีสวัสดิการที่ช่วยพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งพม.ได้มุ่งเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่มีรายได้น้อย ให้กลุ่มคนได้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ และความหลากหลายในทุกมิติ

 

“วิกฤตประชากรไทย อัตราเกิดลดต่ำมากอยู่เพียง 5 แสนกว่าคน และอีกไม่กี่ปี ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด ขณะนั้นประชากรจะหายไปจำนวนมาก และประเทศจะประสบปัญหาวิกฤตวัยแรงงาน สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมเดอะแบก แต่ละช่วงวัยต้องมาแบกร่วมกัน  พม.ได้ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มคนทุกกลุ่ม ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ด้วยการสร้างระบบนิเวศ Ecosystem ที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำคิดร่วมกัน ทำร่วมกัน”อนุกูล กล่าว

“ภารกิจคิดเผื่อ” เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ทางพม.ได้ทำร่วมกับทาง AIS Academy ซึ่งพม.ได้ดำเนินโครงการร่วมกับ AIS Academy มาตั้งแต่ปี 2564 ไม่ว่าจะเป็น AIS  Academy for THAIS ,อุ่นใจอาสาพัฒนาชีพ และ ห้องสมุดดิจิทัล  เป็นต้น

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

“ปลัดพม.” เล่าต่อว่าการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย  ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม พม. หรือภาครัฐ ไม่สามารถทำได้เพียงหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อย่างความร่วมมือกับ AIS Academy  ภายใต้โครงการ “ภารกิจคิดเผื่อ” จะเป็นโครงการสำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในการหนุนเสริมการทำงานระหว่างกัน  เพื่อนำไปสู่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมสร้างความเท่าเทียม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืน

“ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ และสิทธิสวัสดิการของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้พิการ จะเป็นการพัฒนาเครื่องมืออำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องการให้บริการประชาชน การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารจัดการองค์กร นำไปสู่ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัย เป็นการบูรณาการความรู้ นวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่ที่ร่วมกันออกแบบสังคม” ปลัดพม. กล่าว

อย่างไรก็ตาม ทุกโครงการที่พม.ได้ดำเนินการร่วมกับทาง AIS ล้วนเป็นการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ไม่ใช่เพียงเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้เท่านั้น อย่าง ห้องสมุดดิจิตอล ถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ก้าวทันต่อโลก  ดังนั้น อยากเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมภารกิจคิดเผื่อ ซึ่งงานพม.ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพราะเรื่องคุณภาพชีวิตคนเกี่ยวข้องกับทุกเรื่อง ทั้งสุขภาพ ศักยภาพ อาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ และการทำงานเพียงพม.กับ AIS คงไม่พอ ต้องมีหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านมิติพม.

AIS จุดไม้ขีดก้านเล็ก เพิ่มพลังชีวิตคนไทย

\"ภารกิจคิดเผื่อ\" เป้าหมายทำงานร่วมพม.-เอไอเอส ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

 

“กานติมา เลอเลิศยุติธรรม”  หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช AIS เล่าว่า AIS เหมือนไม้ขีดไฟก้านเล็กๆ ที่พยายามจุดไฟให้แก่คนทุกกลุ่ม ซึ่ง AIS ได้ดำเนินโครงการต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2561 แต่ขณะนั้นจะเป็นการขับเคลื่อนไปได้ทีละน้อย AIS จึงได้ร่วมมือกับทางพม. เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสมากขึ้น และการดำเนินโครงการต่างๆ ไม่สามารถเดินได้เพียงลำพัง จากการขับเคลื่อนร่วมกับทางพม. ทำให้ขณะนี้สามารถดูแล และสนับสนุนคนไทยกว่า 7 แสนคนให้มีศักยภาพ มีทักษะ และมีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม อีกทั้งเป็นการเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างนวัตกรรม เพื่อแบ่งปัน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนและสังคม

“การยกระดับคุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม เรื่องเหล่านี้ไม่สามารถเคลื่อนตัวเฉพาะภาครัฐ โดยปราศจากเอกชนมาช่วยได้  ที่สำคัญต้องมีการสร้าง Ecosystem  นั่นคือทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน ไม่สามารถโตคนเดียว หรือทำคนเดียวได้ ฉะนั้น อยากเชิญชวนให้ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพราะประเทศไทย ไม่ใช่มีเพียงกรุงเทพมหานคร แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ต้องได้รับโอกาส ต้องช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้น โดยนำเทคโนโลยี ทักษะความรู้เข้ามาตอบโจทย์ช่วยเหลือผู้คน” กานติมา กล่าว 

“ภารกิจคิดเผื่อ” ตอบโจทย์ SDGs

\"ภารกิจคิดเผื่อ\" เป้าหมายทำงานร่วมพม.-เอไอเอส ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ทั้งนี้ “ภารกิจคิดเผื่อ” โดย AIS Academy  สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 10  คือ การลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities) รวมถึง ข้อ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และ ข้อ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม ซึ่งพนักงาน AIS พร้อมจะมีส่วนช่วยลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนต่างๆ  ขจัดความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ฉะนั้น การร่วมทำงาน กับ กระทรวง พม. ตั้งแต่ปี 2564 จึงเป็นการนำศักยภาพ จุดแข็งของพนักงานและองค์กร ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาส่งต่อ แบ่งปัน  ในฐานะเครื่องมือ (Solutions) ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ยกระดับขีดความสามารถประชาชนและสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤติประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกัน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยกลุ่มต่างๆได้อย่างตรงจุด อันประกอบไปด้วยแนวทางการทำงานในแกนต่างๆ ดังนี้

1.สร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ผ่านโครงการ Jump Thailand Hackathon 2024

2.สร้างทักษะยกระดับการพัฒนาอาชีพผ่านโครงการ Train The Trainer จากโค้ชอุ่นใจอาสา ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงฯเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในการพัฒนาอาชีพต่อไป

3.สร้างความรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจาก Digital Content ในรูปแบบของบทเรียน โดยพนักงานอุ่นใจอาสา

4.สร้างโอกาสเข้าถึงความรู้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ ด้วยแพลตฟอร์ม AIS ReadDi พร้อมมอบแท็บเล็ตเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านโลก Digital อีกด้วย

\"ภารกิจคิดเผื่อ\" เป้าหมายทำงานร่วมพม.-เอไอเอส ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

โครงการที่กำลังดำเนินการอย่าง Jump Thailand Hackathon 2024

AIS เชื่อว่าทุกกลุ่มคนมีคนเก่ง และคนที่สมบูรณ์แบบในสังคมอาจจะไม่ใช่คนเก่ง หรือคนดีเสมอไป ผู้สูงอายุ คนที่ไม่สมบูรณ์ทางร่างกาย คนรุ่นใหม่ หากพวกเขาได้รับโอกาส เติมเต็มทักษะ หรือเปิดเวทีให้พวกเขาได้คิด ได้แสดงความสามารถ เชื่อว่าพวกเขามีพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรม คิดค้น มีพลังในการช่วยเหลือผู้อื่น อย่าง พลังคน AIS อุ่นใจอาสา ที่มีความหลากหลายในเรื่องความสามารถ การสร้างอาชีพ เป็นการสอนให้คนหาปลากินเอง ไม่ใช่ให้ปลาแก่พวกเขา เป็นต้น

ในปีนี้ AIS Academy  ได้จัดโครงการ Jump Thailand Hackathon 2024  ซึ่งจะเป็นโครงการที่เปิดการแข่งขันให้นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ร่วมกันแสดงศักยภาพ ไอเดียนวัตกรรมที่จะสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ และคนพิการ  อาทิ ความเหลื่อมล้ำ การสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถแสดงศักยภาพในการดูลตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการแข่งขัน Hackathon ภายใต้โจทย์ เราจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไร

“กานติมา” เล่าอีกว่าการพัฒนาทักษะทั้งหมด และความสามารถด้านเทคโนโลยี จะเป็นองค์กรประกอบสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้เยาวชน เด็กรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ มีจุดแข็งเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม จึงอยากชวนน้องๆ มาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม นำองค์ความรู้ไปใช้ในเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสม และสร้างความเสมอภาคให้แก่สังคม 

\"ภารกิจคิดเผื่อ\" เป้าหมายทำงานร่วมพม.-เอไอเอส ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

“ภารกิจคิดเผื่อ จะมีหลายๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ นักศึกษา  เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกับประชาชนทุกกลุ่ม  และในภาคเอกชนเชื่อว่าทำเองไม่สำเร็จ ต้องอาศัยพม. ฉะนั้น พาร์ทเนอร์ของ AIS และทุกภาคส่วน อยากให้ช่วยกันสร้าง Ecosystem เพื่อเป็นไม้ค้ำยันให้สังคมได้เติบโตอย่างก้าวหน้า และน่าอยู่ คงไว้ซึ่งความเสน่ห์ของคนไทยคือ คิดช่วยเหลือกัน อย่าปล่อยให้เสน่ห์ความเป็นไทยตรงนี้หายไป” กานติมา กล่าว

สุดท้ายนี้ “AIS Academy” เปรียบเสมือนไม้ขีดไฟเล็กๆ ที่พร้อมจะจุดประกายการรวมพลังของสังคมในการร่วมทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จากศักยภาพของพนักงาน , เทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล, การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยช่องทางการเข้าถึงประชาชนมากกว่า 45 ล้านรายทั่วประเทศ ที่จะเป็นเสมือนโอกาสในการลดช่องว่าง ขจัดความเหลื่อมล้ำ อันจะเป็นการสร้างโอกาสให้เค้าได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงเป็นการส่งต่อพลังใจไปสู่กลุ่มประชาชนที่ยังคงอยู่ในภาวะพึ่งพิง ให้ก้าวพ้นจากปัญหาวิกฤติประชากรได้