AIS Academy เสริมทักษะดิจิทัลครูไทย สร้างความยั่งยืนภาคการศึกษา

AIS Academy เสริมทักษะดิจิทัลครูไทย สร้างความยั่งยืนภาคการศึกษา

AIS Academy ต่อยอดเสริมทักษะดิจิทัลครูไทยต่อเนื่อง กับ THE EDUCATORS THAILAND EP2 เดินหน้าสร้างความยั่งยืนภาคการศึกษาไทยในยุคโพสต์โควิด ตอบโจทย์ภารกิจ คิดเผื่อ

หนึ่งในผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นในยุคโพสต์โควิด คือ ดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคมในทุกมิติ ความท้าทายคือ การปรับประยุกต์ทักษะเดิมแล้วเพิ่มเติมด้วยดิจิทัล ให้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

จึงเป็นเหตุผลที่ AIS Academy ลุกขึ้นมามีบทบาทต่อภาคการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคลากรต้นน้ำของระบบการศึกษาอย่างวิชาชีพครู โดยจับมือกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรวงการศึกษาชั้นนำของประเทศ ตั้งแต่ปี 2564 พัฒนาหลักสูตรเพื่อครูไทยต่อยอดทักษะการออกแบบสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ให้สอดรับกับการศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบวงจรตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน ในโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ และได้รับความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 คน หลังจากคุณครูในรุ่น 1 พิสูจน์แล้วว่า ทักษะดิจิทัล เป็นหัวใจสำคัญในเส้นทางการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืนของการเรียนการสอน

 

 

Unlearn และ Relearn ทักษะการสอน

 

โครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” คือ เวทีที่เปิดให้บุคลากรด้านการศึกษากว่า 2,000 คน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอน มาเข้าร่วม Unlearn และ Relearn ทักษะการสอน ที่ถูกออกแบบโดย AIS Academy และ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรชั้นนำในวงการ ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

ที่มีเนื้อหาในการพัฒนาทักษะ การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเข้ามาในการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ให้สอดคล้องกับการบ่มเพาะนักเรียนในยุคปัจจุบัน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลากรที่ร่วมสร้างประเทศในอนาคต จนท้ายที่สุดและได้มาซึ่งผลงานจากผู้เข้าร่วมโครงการในลักษณะต้นแบบของสื่อการสอนที่จะสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการศึกษาได้อย่างดี

 

มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน 

 

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช กล่าวว่า ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ของ AIS Academy ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยกระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ วันนี้เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ THE EDUCATORS THAILAND ได้ทำหน้าที่ทั้งการบ่มเพาะ และ เวที ที่เปิดโอกาสให้คุณครูไทยได้ พัฒนาวิธีการสอน และเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงานสื่อการสอน ภายใต้แนวคิด มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน สู่นวัตกรรมการสอนของครูไทยอย่างยั่งยืน 

 

โดยผลงานที่ได้จากการประกวดถือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่า ในภาพรวม คุณครูไทย มีความพร้อมอย่างยิ่งในการส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน ในรูปแบบที่แตกต่าง น่าสนใจ จากศักยภาพของ digital ที่เข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนจะพลิกโฉมและไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

 

AIS Academy เสริมทักษะดิจิทัลครูไทย สร้างความยั่งยืนภาคการศึกษา

 

โดยคุณครูที่ได้ร่วมโครงการทุกคนต่างเห็นตรงกันว่า องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ เช่น Storytelling สามารถช่วยให้ผู้สอนเรียบเรียงเนื้อหา ให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจ รวมถึงหลักการผลิต VDO สั้น ไม่เกิน 3 นาที สำหรับการสอนแบบออนไลน์ อาทิ การจัดแสง มุมกล้อง การตัดต่อ VDO ไปจนถึงการใช้ Avatar สามารถช่วยให้การสอนในยุคปัจจุบันเข้าถึงนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

 

สนุกคิด กฎหมายพาณิชย์ with ครูจ๋า

 

ดังเช่นกรณีของ นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา อาจารย์ จาก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด : สนุกคิด กฎหมายพาณิชย์ with ครูจ๋า ตอน เจาะลึกเอกเทศสัญญา กล่าวว่า เนื้อหาของวิชาที่สอนเป็นเรื่องวิชาการ ที่อาจจะเข้าใจได้ยาก ดังนั้น จึงพยายามหาหนทางเพื่อสื่อสารไปยังลูกศิษย์ให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น ซึ่งโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม The Educators ที่ทำให้เราได้ฝึกการใช้ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ ทำให้เนื้อหาเข้าใจง่าย ชัดเจน จากสื่อดิจิทัลที่เข้ามาช่วยขยายความในหลากหลายรูปแบบ

 

AIS Academy เสริมทักษะดิจิทัลครูไทย สร้างความยั่งยืนภาคการศึกษา

 

ใช้ดิจิทัล ทำชีววิทยา ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว

 

ด้าน นางกานต์นารี ธรรมครบุรี คุณครูจาก โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เจ้าของผลงาน : ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เล่าว่า วิชาชีววิทยาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แต่ยากตรงที่มักจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ดังนั้น การได้ใช้ดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอน ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพของเชื้อโรคอย่างเป็นรูปธรรม จึงถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก ที่สำคัญ ในฐานะครูผู้สอน ก็ได้เรียนรู้และกล้าที่จะทดลองใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จากเดิมที่เคยมองว่าเป็นเรื่องยากและ generation อย่างเราน่าจะไม่สามารถใช้เป็น

 

AIS Academy เสริมทักษะดิจิทัลครูไทย สร้างความยั่งยืนภาคการศึกษา

 

ผสานความรู้เข้ากับสื่อออนไลน์

 

ส่วน นายภาณุวิชญ์ ซินมุข คุณครูประจำการ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา เจ้าของผลงาน : How to prevent Covid-19 กล่าวว่า เด็กๆ คุ้นเคยกับการเปิดรับสื่อ online จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา ในฐานะ ครู เราจึงควรผสมผสานความรู้รอบตัวเข้าไปในรูปแบบที่พวกเขาคุ้นเคย ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการ The Educator ถือได้ว่า สนับสนุนการพัฒนาทักษะของครู เพราะได้จัดส่วนผสมของเนื้อหาที่เราได้ฝึกอบรมอย่างตรงจุดและนำไปใช้ได้อย่างดีจริงๆ

 

AIS Academy เสริมทักษะดิจิทัลครูไทย สร้างความยั่งยืนภาคการศึกษา

 

เล่าเรื่องวิชาการให้สนุก 

 

ท้ายนี้ นางสาวนันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์ คุณครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (ขจรเนติยุทธ) จังหวัดปทุมธานี สอนวิชาภาษาไทย เจ้าของผลงานชื่อ : สระอะเปลี่ยนรูป ถ่ายทอดความประทับใจว่า การสอนเด็กเล็กๆนั้น จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องใช้จินตนาการเข้ามาเล่าเรื่องเนื้อหาทางวิชาการให้สนุก และเสริมจินตนาการ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงหลักการ Story telling ที่ได้เรียนรู้ เข้ามาช่วยเป็นอย่างมาก ทำให้มั่นใจได้ว่า จากนี้ต่อไปจะสามารถสื่อการเรียน การสอนออกมาได้อย่างไม่มีข้อจำกัด อีกทั้ง ยังสามารถนำไปเผยแพร่ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่คุณครูท่านอื่นได้อีกด้วย

 

AIS Academy เสริมทักษะดิจิทัลครูไทย สร้างความยั่งยืนภาคการศึกษา

 

สามารถรับชมผลงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนารูปแบบการเรียน การสอนได้ที่ คลิก และพร้อมแล้วสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ THE EDUCATORS THAILAND สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก