'THACCA' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ 'ซอฟต์พาวเวอร์' 5 ด้าน

'THACCA' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ 'ซอฟต์พาวเวอร์' 5 ด้าน

ความคืบหน้าของ 'THACCA' (Thailand Creative Culture Agency) ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม 'ซอฟต์พาวเวอร์' ไทย 11 ด้าน เปิดเผยรายชื่อคณะอนุกรรมการออกมาแล้ว 5 ด้าน คือ อาหาร, ศิลปะ, ภาพยนตร์, ท่องเที่ยว, เกม

THACCA (Thailand Creative Culture Agency) คือ หน่วยงานที่รวบรวมงบประมาณและภารกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไว้ด้วยกัน

มีการวางแผนงานร่วมกันทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยการ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการทำงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ต่อเนื่อง ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน

2. สนับสนุนด้านการเงิน ตั้งกองทุนส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี

3. สนับสนุนองค์ความรู้ รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ เผยแพร่สนับสนุนทุนวิจัย

4. สร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน คุ้มครองลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 

5. เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้เอกชนติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐในการทำงานอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์แบบครบวงจรจบในที่เดียว

  • THACCA สนับสนุนอุตสาหกรรม 11 ด้าน ดังนี้

1. หนังสือ

2. เฟสติวัล (เทศกาล)

3. อาหาร

4. การท่องเที่ยว

5. ดนตรี

6. เกม

7. กีฬา

8. ศิลปะ

9. การออกแบบ

10. ภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์

11. แฟชั่น

  • ความเคลื่อนไหวของการทำงาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอนุกรรมการด้านแฟชั่นประกาศลาออก 24 คน 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 มีการประชุมเสนอนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง อัจฉรา อัมพุช เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านแฟชั่น และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อไป (แทนชุดเดิมที่ประกาศลาออกไป)

\'THACCA\' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ \'ซอฟต์พาวเวอร์\' 5 ด้าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อ

  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านอาหาร

1. ชุมพล แจ้งไพร (ประธาน) เชฟมิชลิน 2 ดาว ทูตอาหารเพื่อความยั่งยืนจาก FeedUp@UN 

2. เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พิทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

3. วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

4. อรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

5. กัญญปรีย์ จินตวรรณ Managing Director บริษัท อลิส เทคโนโลยี จำกัด

6. กิตติวัฒก์ สุเทปิน กรรมการผู้จัดการบริษัท Food DD จำกัด

7. เกษมสันต์ สัตยารักษ์ รองประธานบริหารของร้าน Copper Buffet

8. ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย

9. ณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต อาจารย์ใหญ่สถาบันการอาหารไทย TCA

10. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

11. นูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนทำอาหารและภัตคารบลูเอเลเฟ่นท์ ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงไทยและซอสปรุงรส

12. ประภัสสร รังสิโรจน์ นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพิ่มทรัพย์บุญทวี จำกัด

13. ปาริชาต บุญคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

14. พนมนันทน์ สมิตานนท์​ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

15. ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16. ภูวษา สินธุวงศ์ บริษัท กินไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานคลัสเตอร์พัฒนาธุรกิจอาหารแปรรูป

17. วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต

18. วินเซนต์ วรจิตร วิจิตรวาทการ คอลัมนิสต์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว

19. สมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย

20. สรเทพ สตีฟ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

21. จักรสิทธิ์ แก้ววิไล (เลขานุการ) กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

22. ยุวภา ใจบุญ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันอาหาร

23. สิทธิรงณ์ เร่งเงียบ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

\'THACCA\' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ \'ซอฟต์พาวเวอร์\' 5 ด้าน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อ

  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านศิลปะ

1. เสริมคุณ คุณาวงศ์ (ประธาน) ผู้ก่อตั้งบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)

2. กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ นายกสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย

3. นที อุตฤทธิ์ ศิลปินร่วมสมัยเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2562

4. พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัย

5. พิสาข์ ไวความดี คนรุ่นใหม่ที่ช่วยนำพาศิลปะการแสดงไปสู่สากล

6. ลักขณา คุณาวิชยานนท์ ภัณฑารักษ์และอดีตผู้บริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

7. สุคนธ์ทิพย์ นาคเกษม ผู้ก่อตั้ง Warin Lab Contemporary

8. ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

9. เพียงดาว จริยะพันธุ์ Bangkok International Performing Arts Meeting (BIPAM)

10. พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง

11. อลิสา พันธุ์ศักดิ์ คุณผลิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด

12. ศิริวัฒน์ แสนเสริม (เลขานุการ) อาจารย์ประจำสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

\'THACCA\' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ \'ซอฟต์พาวเวอร์\' 5 ด้าน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อ

  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านภาพยนตร์ 

1. ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล (ประธาน) ผู้กำกับภาพยนตร์ ผีห่าอโยธยา,ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2. กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ Director & General Management บริษัท One Cool Production

3. กิตติพัฒน์ จินะทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง REAL BANGKOK DIGITAL MEDIA การผลิตสื่อแบบ Virtual Production (VFX)

4. กุลเทพ นฤหล้า ผู้บริหารบริษัท Benetone Films นายกสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ

5. ชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ ซักซี้ด ห่วยขั้นเทพ, เมย์ไหน..ไฟแรงเฟร่อ, Friend Zone ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน

6. ชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

7. ชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กรรมการบริหารของสหพันธ์หอภาพยนตร์นานาชาติ (FIAF)

8. ชานน สันตินธรกุล นักแสดง

9. โชคชัย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

10. ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ เอหิปัสสิโก

11. ณัฏฐ์ กิจจริต นักแสดง

12. ดรสะรณ โกวิทวณิชชา ผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์ Festival Director

13. พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ไอ้ฟัก, มะหมา 4 ขาครับ

14. พิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

15. มานุสส วรสิงห์ นายกสมาคมนักลำดับภาพแห่งประเทศไทย และนักตัดต่อภาพยนตร์ ซีรีส์ และละคร แสงกระสือ Hunger มนต์รักนักพากษ์

16. มิณราญาพร สำนองคำ เลขานุการสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

17. วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และนักเขียนบท สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่ารัก

18. วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์และนักเขียนบทภาพยนตร์ ฟ้าทะลายโจร, หมานคร, เมอร์เด้อเหรอ ฆาตกรรมอิหยังวะ

19. ศาสวัต บุญศรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

20. สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

21. โสฬส สุขุม - ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ Where We Belong, Hunger และศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ปี 2561

22. อริสา พลโยธา (เลขานุการ) Communication Media Producer

\'THACCA\' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ \'ซอฟต์พาวเวอร์\' 5 ด้าน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อ

  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านละคร และซีรีส์

1. ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล (ประธาน) กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบสัน ไอเดีย จำกัด ผู้จัดซีรีส์ Remember 15 และ The Outing
2. เดียว วรตั้งตระกูล ผู้บริหารช่อง ONE เลขาธิการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทย
3. นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ เลขานุการ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์
4. ณิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล ผู้จัดละคร บริษัท มาสเตอร์วัน วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
5. พิมพ์มาตา ปัตพิบูลย์ ผู้จัดการฝ่าย Sales & Customer service Banana Sound Studio
6. มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล นักแสดง ผู้จัดละคร
7. ยศสินี ณ นคร ผู้จัดละคร บริษัท เมคเกอร์ วาย จำกัด ผู้จัดรายการ บริษัท เงาะถอดรูป จำกัด
8. วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 จำกัด
9. ว่าน ทับกระจ่าง ผู้อำนวยการสร้าง ซีรีส์หอมกลิ่นความรัก My Stand-in ผู้บริหาร บริษัท YYDS Entertainment จำกัด
10. วิรัตน์ เฮงคงดี ผู้อำนวยการฝ่ายละครโทรทัศน์ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้กำกับภาพยนตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโต๊ะกลมโทรทัศน์ จำกัด
11. วิโรจน์ ศรีสิทธิ์เสรีอมร ผู้กำกับละคร นักเขียนบท ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์ ละครบุพเพสันนิวาส
12. ศราวุธ แก้วน้ำเย็น ผู้บริหารบริษัทพันธุ์ทางอาร์ตเวิร์ค จำกัด ผู้ออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ ผู้ผลิตฉากภาพยนตร์ ซีรีส์ แสงกระสือ ภาค1 มนต์รักนักพากย์ กระเบนราหู Mv ธาตุทองซาวด์ Mv ประเทศกูมี
13. ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา นักแสดงและผู้บริหารบริษัท Idol Factory
14. อคิรากร อิกิติสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ VIU Thailand
15. อารี อารีจิตเสถียร Co-CEO บริษัท TRUE-CJ Creations จำกัด
16. ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ผู้กำกับภาพยนตร์ รักแห่งสยาม โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์
17. นงลักษณ์ งานโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 8
18. วรฤทธิ์ นิลกลม ผู้จัด ผู้กำกับละครซีรีส์วาย กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด
19. อริสา พลโยธา (เลขานุการ) Communication Media Producer

\'THACCA\' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ \'ซอฟต์พาวเวอร์\' 5 ด้าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อ

  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว

1. มาริสา สุโกศล หนุนภักดี (ประธาน) นายกสมาคมโรงแรมไทย และรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมสุโกศล

2. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กรรมการคณะกรรมการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง และกรรมการผู้จัดการบริษัท Perfect Link Consulting Group จำกัด

3. ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. ดลชัย บุณยะรัตเวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนด์ซเคพ จำกัด

5. เทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย

6. บุณฑริก กุศลวิทย์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย

7. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

8. ภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

9. สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท Local Alike

10. สุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

11. ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

12. ผู้แทนสมาคมสายการบินประเทศไทย

13. เด่นเดือน เหลืองเช็ง (เลขานุการ) ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

14. วัชรกฤต แย้มโอฐ (ผู้ช่วยเลขานุการ) หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์สำนักผู้ว่าการ ททท.

\'THACCA\' ประกาศรายชื่อ คณะอนุกรรมการ \'ซอฟต์พาวเวอร์\' 5 ด้าน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อ

  • คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้านเกม

1. สิทธิชัย เทพไพฑูรย์ (ประธาน) กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย

2. ธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG)

3. ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. เนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย

5. ปวิธ ถาวรเลิศรัตน์ บริษัท สตูดิโอ อินเวท จำกัด

6. รามิล ซาลฮานี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Nanuq

7. วโรรส โรจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

8. สราวดี ผดุงศิริเศรษฐ์ ผู้ก่อตั้งร้านบอร์ดเกมลานละเล่น

9. สันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

10. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA)

11. อิศร์ เตาลานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซอน (ไทยแลนด์)

12. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ (เลขานุการ) ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

...........................

อ้างอิง : THACCA (Thailand Creative Culture Agency)