สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ

"เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก" ชวน "เสริมมงคล" รับ "ตรุษจีน 2565” สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน ไปที่เดียวไหว้ครบ

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก จัดงานเทศกาล ตรุษจีน 2565 โดยอัญเชิญ 12 องค์เทพเจ้า จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ศักดิ์สิทธิ์และผู้คนเคารพนับถือ มาให้คนไทยร่วมสักการะ และขอพร เสริมมงคล ให้ประสบความสำเร็จด้านการงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ และความรักตลอดทั้งปี

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ    พระบรมสารีริกธาตุ  อัญเชิญจากวัดหยวนทง คุณหมิง     สาธารณรัฐประชาชนจีน

12  องค์เทพเจ้า มีดังนี้ 

1   พระบรมสารีริกธาตุ : อัญเชิญจากวัดหยวนทง เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน องค์แทนมหามงคล พระศรีศากยมุนี พระบรมสารรีกธาตุโบราณ จากพระธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดหยวนทง เมืองคุณหมิง

ประชาชนสามารถกราบสักการะขอพุทธานุภาพ และความเป็นสิริมงคลสูงสุด เพื่อคุ้มภัยห่างไกลโรค และประสบโชคดีตลอดปี  2565

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ

  พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพร จากพุทธสถานมหานครปักกิ่ง

2   พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพร : จากพุทธสถานมหานครปักกิ่ง สุดอลังการด้วยความสูง 3.5 เมตร พระโพธิสัตว์ ผู้เต็มเปี่ยมด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ทรงช่วยประทานพรปัดเป่าความทุกข์โศก เเละความเดือดร้อนให้           หมดไป ให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

3    พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า : (เอี๊ยะซือยูไล) จากเมืองปักกิ่ง สูง  1 เมตร พระนามของพระองค์ หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีงดงามสีน้ำเงินดังไพฑูรย์ พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค เป็นที่นับถือในหมู่ชาวจีนและชาวทิเบต ตรุษจีน 2565 ปีนี้ ขอเชิญมาอธิษฐานขอพรคุ้มภัยโรคระบาด และให้สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว   

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ

   เจ้าพ่อเสือ องค์ตั่วเล่าเอี้ยกง

4   เจ้าพ่อเสือ องค์ตั่วเล่าเอี้ยกง : จากมณฑลฮกเกี้ยน (ฝูเจี้ยน) สูง 16 นิ้ว (สำหรับคุ้มครองดวงชะตาปีขาล) เพื่อคุ้มครองมวลมนุษย์ ในเทศกาล ตรุษจีน 2565 ไหว้ขอพร เสริมมงคล และขอให้ประสบโชคลาภ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย พิชิตมาร ขับไล่สิ่งไม่ดีให้ชีวิตรุ่งเรืองตลอดปี

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ

   เจ้าแม่ทับทิม หม่าโจ้ว

5   เจ้าแม่ทับทิม หม่าโจ้ว : อัญเชิญจากวัดอาม่า เกาะมาเก๊า ความสูง 16 นิ้ว เทวดาจีนที่สำคัญอีกองค์ของชาวไทยมาเนิ่นนาน มีเมตตาบารมีสูง อุปถัมภ์ค้ำชูผู้มาขอพรเรื่องการเดินทาง และความรักให้สำเร็จสมปรารถนา ครอบครัวเป็นสุข

 

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ       เทพเจ้ากวนอู

6   เทพเจ้ากวนอู : อัญเชิญจากฮกเกี้ยน สูง 12 นิ้ว องค์เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ขอพรให้รุ่งเรืองก้าวหน้าทางหน้าที่การงาน และป้องกันโจรผู้ร้าย แคล้วคลาดปราศจากภยันตราย

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ    พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ อัญเชิญจากภูเขาจิวฮัวซาน

7   พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ : อัญเชิญจากภูเขาจิวฮัวซาน ความสูง 24 นิ้ว เป็น 1 ใน 4  พระโพธิสัตว์ ที่พุทธศาสนิกชนนิกายมหายานให้ความนับถืออย่างมาก นามของพระองค์แปลว่า ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน, คลังแห่งแผ่นดิน, บ่อเกิดแห่งแผ่นดินหรือ ครรภ์แห่งแผ่นดิน

พระองค์ถือเป็นพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์ผู้ทุกข์ยากในอบายภูมิ  เช่นเดียวกับการเป็นผู้คุ้มครองเด็กทั้งหลาย และเทพอุปถัมภ์ของเด็กที่เสียชีวิต และทารกที่ตายจากการแท้ง จึงมักมีผู้คนมาสักการะเพื่ออธิษฐานขอขมากรรม ขออายุยืนยาว และอุทิศบุญแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ     พระศรีอริยเมตไตรย

8   พระศรีอริยเมตไตรย : จากฮกเกี้ยน สูง 12 นิ้ว พระโพธิสัตว์ที่ชาวพุทธเชื่อว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และเป็นองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ในยุคกาลข้างหน้าเชื่อว่า เมื่อถึงเวลานั้นโลกจะมีความสงบสุข และศาสนาจะมีความรุ่งเรืองมาก ประชาชนนิยมสักการะบูชาอธิษฐานเพื่อความสุข ชีวิตใหม่ที่ดี มีบริวารที่ดี

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ     ไฉ่ซิงเอี้ย จากมณฑลฮกเกี้ยน

9    ไฉ่ซิงเอี้ย : จากฮกเกี้ยน สูง 16 นิ้ว เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ให้คุณทางด้านการเงินการทอง ให้อธิษฐานบูชาในเทศกาล ตรุษจีน 2565 นิยมขอโชคลาภ เงินทอง การงานและการเงิน จะช่วยให้สัมฤทธิ์ผล

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ     ไท้ส่วยเอี้ย

10   ไท้ส่วยเอี้ย : จากฮกเกี้ยน สูง 12 นิ้ว เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ความดีชั่วของมนุษย์ ตามคติความเชื่อจากลัทธิเต๋า และในทางโหราศาสตร์ยังเป็นชื่อของดวงดาวที่โคจรมาใหม่ทุกปี ปีละ 1 ดวง (1 องค์) สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป โดยมีปรากฏทั้งหมด 60 องค์ ต่อ 5 รอบปีนักษัตร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลมวกลมนุษย์

องค์ไท้ส่วยเอี้ย ประจำปี 2565 มีพระนามว่า "ขุนพลห่องักไต่เจียงกุง"  เป็นเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีหยิ่มอิ๊ง หรือปีขาล

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ    เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว

11   เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว : จากฮกเกี้ยน สูง 14 นิ้ว เป็นองค์เทพเจ้าจีนผู้ที่ได้รับความนับถือจากลูกหลานชาวจีนในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยกระแสแรงศรัทธา ปาฏิหาริย์ ความสำเร็จของผู้ที่นับถือบอกต่อ ๆ กันมา โดยเชื่อว่าท่านช่วยขจัดปัดเป่าคุ้มครองจากภูตผี เภทภัย และประทานความสำเร็จทุกด้านแก่ผู้เคารพบูชาได้อย่างว่องไว

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ     เทพเจ้านาจา

12  เทพเจ้านาจา นาจาซาไท่จื้อ : จากเมืองลั่วหยาง ความสูง 12 นิ้ว เทพแห่งชัยชนะความสำเร็จ สามารถอธิษฐานบูชา  ขอความสำเร็จให้บังเกิดได้ทุกประการ

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ

ผู้ไปสักการะ สามารถเขียนชื่อ-สกุล ในกระดาษแดง และอธิษฐานขอพรเพื่อฝากดวงชะตากับองค์เทพเจ้า ไท้ส่วยเอี้ย เพื่อคุ้มครองดวงชะตา แก้ชง ปัดเป่าความทุกข์ บรรเทาเคราะห์กรรม สำหรับผู้ที่เกิดปีชงในปีนี้ (ปีขาล, ปีวอก, ปีมะเส็ง และปีกุน)       

โดยจะนำไปสวดพระจีน ณ อารามวัตรมหายาน หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา อ.สามพราน จ.นครปฐม

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ เป็นครั้งแรกที่ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ได้อัญเชิญ 12 องค์เทพเจ้า ให้ประชาชนกราบสักการะขอพร เสริมมงคล ที่ชั้น M ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ

ภายในงานจัดชิม ช็อป สินค้าสุขภาพ สินค้าเสริมมงคลต่าง ๆ ชาและขนม อาทิ ขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ Xian hua bing By Best Tea ได้ชื่อว่าเป็น “ขนมแห่งความผ่อนคลาย” ขนมชนิดนี้มีประวัติยาวนานกว่า 300 ปี เกิดขึ้นยุคราชวงศ์ชิง บันทึกว่าเป็นขนมทรงโปรดของฮ่องเต้เฉียนหลง

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ    ชาข้าวหอม

ยังมี ชาพีช จากยูนนาน ชาวจีนเชื่อว่าลูกพีช เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตยืนยาว และเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามิน ช่วยบำรุงผิว, ชาข้าวหอม ทิเบต ปลูกบนที่ราบสูงทิเบต ยูนนาน และกุ้ยโจว เป็นซูเปอร์ฟู้ดบำรุงสุขภาพ

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ

สักการะ “12 องค์เทพเจ้า” อัญเชิญมาจากประเทศจีน "เสริมมงคล" ปีเสือ     เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพร

สำหรับสายมู... แนะนำเครื่องราง, เครื่องประดับ, สินค้ามงคลตกแต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย และตรวจดวงชะตากับตลาดพยากรณ์ โดยนักพยากรณ์หลากหลายศาสตร์  ที่บริเวณชั้น M วันนี้ถึง 6 ก.พ.2565 ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ IG, FB: TheMarketBangkok