เด็กพิการเรียนไหนดี? เมื่อ “คุณภาพชีวิต” ด้านการศึกษามี “ความเหลื่อมล้ำ”

เด็กพิการเรียนไหนดี? เมื่อ “คุณภาพชีวิต” ด้านการศึกษามี “ความเหลื่อมล้ำ”

การเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา คือสิ่งที่สะท้อนถึง “คุณภาพชีวิต” และ  “ความเหลื่อมล้ำ” ระหว่าง “คนปกติ” กับ “คนพิการ” ในสังคมไทยได้อย่างเป็นจริงที่สุด ซึ่งถูกสะท้อนผ่านข้อมูลชวนสะเทือนใจ เมื่อมีการสำรวจพบว่า แท้จริงแล้ว คนพิการไทยเรียนจบมหาวิทยาลัยแค่ 1.2% เท่านั้น

อะไรเป็นเหตุและปัจจัยที่ทำให้ “ความเหลื่อมล้ำ” ส่งผลต่อ “คุณภาพชีวิต” ผู้พิการไทยให้เป็นเช่นนั้น? 

เพราะพื้นที่เรียนรู้ในสังคมจำนวนหนึ่งอาจไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการ โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดือนกันยายน ปี 2564 พบคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการในประเทศไทย 2,095,205 คน ในจำนวนนี้มี คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา 44,447 คน ขณะที่ผลสำรวจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบคนพิการเรียนไม่จบปริญญาเกือบ 100% แบ่งเป็น คนพิการเรียนระดับประถมศึกษา 62% เรียนระดับมัธยมศึกษา 8.8% และเรียนระดับอุดมศึกษา เพียงแค่ 1.2% เหตุผลที่ทำให้คนพิการเข้าไม่ถึงการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากความไม่พร้อมทางกาย จิตใจ อารมณ์ สภาพแวดล้อม และสถานะทางการเงินของครอบครัว

ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยข้อมูลในงาน เปิดตัวเว็บไซต์ “เด็กพิการเรียนไหนดี” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม (Together Foundation) ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นกับคนพิการ สสส. และภาคีเครือข่ายทำงานเชิงรุกทั้งขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำช่องทางหาข้อมูลเรื่องการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนพิการได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

เด็กพิการเรียนไหนดี? เมื่อ “คุณภาพชีวิต” ด้านการศึกษามี “ความเหลื่อมล้ำ”

โดยล่าสุด จึงได้เปิดตัวเว็บไซต์ เด็กพิการเรียนไหนดี ซึ่งมีเป้าหมายสร้างพื้นที่ทางการศึกษาให้เด็กพิการได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแนะแนวการศึกษา มีงานทำ เพื่อสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีเทียบเท่ากันทุกคน

สำหรับการออกแบบเนื้อหาเน้นให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้คนพิการเข้าไปหาความรู้ ข้อมูล และมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาระหว่างเรียน เว็บไซต์จะแนะนำเรื่อง “เรียนอะไรดี” จะมีแบบทดสอบประเมินทักษะอาชีพที่ถนัด สอนเรื่องการ “ปั้นคำ” อธิบายวิธีสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อ และแนวทางการ “ปั้นพอร์ต” ทำแฟ้มสะสมงาน Portfolio ให้น่าสนใจ พร้อมแนะนำสถานศึกษา ช่องทางการเข้าสอบตรง โควต้า และรวบรวมบทสัมภาษณ์ของรุ่นพี่คนพิการ ตัวแทนอาชีพต่างๆ มาสร้างเป็นแรงบันดาลใจ

เด็กพิการเรียนไหนดี? เมื่อ “คุณภาพชีวิต” ด้านการศึกษามี “ความเหลื่อมล้ำ”

ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ประธานมูลนิธิด้วยกันเพื่อผู้พิการและสังคม กล่าวว่า มูลนิธิฯ พยายามผลักดันการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมของเด็กทุกคนโดยเฉพาะกับเด็กพิการ เพราะการศึกษาจะเป็นสะพานแห่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งกายและใจของเด็กพิการ

ตอนนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น แต่ว่าแหล่งข้อมูลตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกระจายอยู่หลายแห่ง อาจเป็นอุปสรรคต่อคนพิการ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ สสส. กับมูลนิธิฯ ร่วมกันพัฒนา www.เด็กพิการเรียนไหนดี.com ขึ้นมา มีเป้าหมายทำให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านการศึกษา ที่จะให้เด็กพิการ ผู้ปกครอง หรือคุณครูที่สอนในโรงเรียน เข้ามาค้นหาข้อมูลว่า เด็กพิการสามารถเข้าเรียนต่อคณะอะไร มหาวิทยาลัยใด และทำอย่างไรได้บ้าง

ถือเป็นหน้าที่เราทุกคน กับการผลักดันการให้เด็กพิการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาง่ายขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 062-772-0330 หรือ แฟนเพจเฟซบุ๊ก เด็กพิการเรียนไหนดี  

เด็กพิการเรียนไหนดี? เมื่อ “คุณภาพชีวิต” ด้านการศึกษามี “ความเหลื่อมล้ำ”

เด็กพิการเรียนไหนดี? เมื่อ “คุณภาพชีวิต” ด้านการศึกษามี “ความเหลื่อมล้ำ”