รัก “สุนัข” อย่าลืมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 ก.ย.

รัก “สุนัข” อย่าลืมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 ก.ย.

เลี้ยง “สุนัข” ต้องรับผิดชอบ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สานต่อโครงการ Lifes Better with Dogs บริจาควัคซีนและอาหารสุนัข เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)

สมาพันธ์เพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีสำนักงานใหญ่อยู่สหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้ ทุกวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) โดยวางเป้าหมายที่จะขจัดความตายจากโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2030 

ในโอกาสนี้  องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) จึงสานต่อโครงการ Life's Better with Dogs เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและอันตรายของ โรคพิษสุนัขบ้า  รวมถึงเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคสัตว์สู่คนจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19

รัก “สุนัข” อย่าลืมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 ก.ย.

พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร) รับมอบอาหารสุนัข

ด้วยการมอบ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20,100 โดส ให้กับ กรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดให้ปลอดโรคและยังทำให้ชุมชนปลอดภัยจากอันตราย

พร้อมมอบ อาหารสุนัข จำนวนกว่าสองตัน ถวายแด่ พระปริยัติวงศาจารย์ (ประชุม ปวโร) เจ้าคณะตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ เจ้าอาวาสวัดหัวคู้ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ดูแลนำไปเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งภายในวัดเป็นจำนวนมากกว่า 400 ตัว ส่วนหนึ่งของสุนัขเหล่านี้ถูกนำมาทิ้ง เนื่องจากเจ้าของได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

นอกจากนี้ยังได้มอบ อาหารเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่ ชุมชนดินแดง จำนวนรวมกันทั้งสุนัขและแมวเกือบ 400 ตัว
 

“องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ทำงานในการขับเคลื่อนสังคม นโยบาย และปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีบทบาทในการทำงานด้านสัตว์ในชุมชน เช่น สุนัขและแมว โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม” สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าว

รัก “สุนัข” อย่าลืมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 ก.ย.

มอบอาหารเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ชุมชนดินแดง

อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยภายใต้ โครงการ Life's Better with Dogs ซึ่งได้เริ่มการทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

  • การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 
  • การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ 
  • การจัดทำคู่มือสำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  • การรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวจรจัด 


 

รัก “สุนัข” อย่าลืมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 ก.ย.

สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

ข้อมูลล่าสุดในปีนี้จาก กรมควบคุมโรค เผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งสิ้น 5 รายทั่วประเทศไทย* และด้วยข้อจำกัดในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันในสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มที่ลดลง สัตว์ถูกทอดทิ้งมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน 

ทั้งนี้สิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ คือ เรื่องสวัสดิภาพสัตว์และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางที่เรียกว่า CNVR ได้แก่ 

  • C คือ Catch การจับสุนัขและแมว 
  • N คือ Neuter การทำหมัน
  • V คือ Vaccinate การฉีดวัคซีน
  • R คือ Return การนำกลับไปที่เดิม

สิ่งเหล่านี้จะเป็นวิธีควบคุมจำนวนประชากรสุนัขที่ได้ผลและมีมนุษธรรม รวมถึงการสร้างสวัสดิภาพที่ดีให้กับสุนัขด้วยเช่นกัน

สำหรับโครงการ Life's Better with Dogs คือการมุ่งรณรงค์และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง

ตลอดจนลดปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

*อ้างอิง กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 30/2564

*  *  *  *  *  *  *