‘วิทยาลัยดุสิตธานี’ เปิด ‘สอนทำอาหาร’ สำหรับบุคคลทั่วไป

‘วิทยาลัยดุสิตธานี’ เปิด ‘สอนทำอาหาร’ สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้สนใจจะเป็นเชฟ หรือเรียนรู้การทำอาหารแบบจริงจัง “วิทยาลัยดุสิตธานี” จัดหลักสูตร “สอนทำอาหาร” สำหรับบุคคลทั่วไป พร้อมฝึกปฏิบัติทำจริง

สถาบันการศึกษาเอกชนด้านการโรงแรมและการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี ส่วนหนึ่งในเครือกลุ่มโรงแรมดุสิตธานี จัดหลักสูตร การประกอบอาหารตะวันตก-อาหารไทย คลาสพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ และพัฒนาฝีมือด้านการประกอบอาหาร โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ หลักการประกอบอาหารตะวันตกและอาหารไทย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร การแกะสลักผักและผลไม้ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการทำงาน การวางแผนจัดรายการอาหาร และการควบคุมต้นทุน การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเมนูเด่นกว่า 60 รายการ พร้อมการฝึกปฏิบัติในโรงแรมระดับมาตรฐาน เปิดให้สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

162161801577

162161806468

โดยหลักสูตรสอนทำอาหารนี้ วิทยาลัยดุสิตธานีได้ปรับปรุงใหม่ให้เนื้อหาเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจอย่างเต็มที่ รวมไปถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารที่แตกต่างกัน ระหว่างตะวันตกและไทย ตั้งแต่การหั่น ปรุง แต่งจาน จนถึงระบบการปฏิบัติในห้องครัวอีกด้วย ทั้งนี้จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และลงมือประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นงานในเรือสำราญ โรงแรม ร้านอาหาร และภัตตาคารชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ เพื่อการเพิ่มรายได้และโอกาสที่ก้าวหน้ากว่าเดิม ฝึกสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา ผ่านการอบรมทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างละเอียด พร้อมทั้งฝึกทำงานจริงในโรงแรมระดับมาตรฐานและสถานประกอบการชั้นนำ

162161828351

  162161808224

หลักสูตรฝึกอบรม “การประกอบอาหารตะวันตก-อาหารไทยนี้ เป็นหลักสูตร การเรียนรู้ 5 เดือน แบบเข้มข้น จัดการเรียน 2 เดือน ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ต่อด้วยการฝึกงานภาคสนามจริง ลงมือทำจริงหน้างานอีก 3 เดือน โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาในระดับ ม.6 เป็นอย่างต่ำ และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ได้รับและผ่านการตรวจร่างกายโดยใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย

162161820884

กำหนดการปฐมนิเทศ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยมีรูปแบบการอบรม 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

อบรมรูปแบบที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565

อบรมภาคทฤษฎี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน 5-6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 09.00-16.00 น. ที่วิทยาลัยดุสิตธานี และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนในโรงแรมระดับมาตรฐาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8-9 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมในการศึกษาท่านละ 59,900 บาท

อบรมรูปแบบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 – 17 ตุลาคม 2564

162161823281

อบรมภาคทฤษฎี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือนที่วิทยาลัยดุสิตธานี 5-6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมในการศึกษาท่านล่ะ 56,900 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้รวมวัตถุดิบ ชุดอุปกรณ์ครัว ชุดเชฟ เอกสารประกอบการสอน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สอบถามข้อมูลที่ สำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร.0 2721 8469-70 หรืออีเมล: [email protected], ไลน์ [email protected]:dusit.edu