'วันพืชมงคล 2564' ปีนี้งดจัดงาน แล้วเป็น 'วันหยุดราชการ' ไหม?

'วันพืชมงคล 2564' ปีนี้งดจัดงาน แล้วเป็น 'วันหยุดราชการ' ไหม?

"วันพืชมงคล 2564" ปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผย "งดจัดงาน" พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เนื่องจากวิกฤติ "โควิด-19" แต่ก็ยังคงมีพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว และนำไปหว่านในแปลงนาสวนจิตรลดา อีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย

วันนี้ 10 พฤษภาคม เป็น "วันพืชมงคง 2564" ปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า งดจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เนื่องจากประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "โควิด-19"  ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย งดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คำทำนายฝนฟ้าและพืชผลทางการเกษตรผ่านพระโค อีกทั้งหลายคนสงสัยว่า "วันพืชมงคล" ถูกกำหนดเป็นหยุดของธนาคาร และ/หรือ "วันหยุดราชการ" หรือไม่? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบรวมข้อมูลมาให้รู้กัน ดังนี้

1. "วันพืชมงคง 2564" เป็นวันหยุดราชการไหม?

วันพืชมงคล 2564 ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มีการกำหนดไว้ว่า "วันพืชมงคล" ถือเป็นวันหยุดราชการ แต่สำหรับธนาคารนั้นวันนี้ไม่เป็นวันหยุด ธนาคารยังคงเปิดทำการปกติ สรุปคือ วันพืชมงคล 2564 ราชการหยุด แต่ธนาคารไม่หยุด

นอกจากนี้วันที่ 10 พ.ค. 2564 ยังเป็นวันพิเศษคือ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เนื่องในวันงานประเพณีงานบุญบั้งไฟ ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่กำหนดวันหยุดประจำภาคขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

2. "วันพืชมงคง 2564" งดจัดงานแต่ยังมีพิธีปลุกเสกพันธุ์ข้าว

ถึงแม้ว่าปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ได้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องจากประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "โควิด-19" ซึ่งทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย งดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้

แต่ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงมีการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี 2563 และพันธุ์พืชต่างๆ มาเข้าประกอบพิธี พร้อมทั้งพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

3. ที่มาและความสำคัญ "วันพืชมงคง 2564"

"วันพืชมงคล" หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณ จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศไทย มุ่งหมายบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูกาลเพาะปลูกทุกปี 

การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งจะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ 1)พระราชพิธีพืชมงคล และ 2)พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

1) พิธีพืชมงคล : เป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จุดประสงค์ของพิธีนี้คือ การทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี 

2) พิธีแรกนาขวัญ : (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว 

4. คำทำนายจาก "พระโค" ในวันพืชมงคล

สิ่งสำคัญของพระราชพิธีนี้คือ คำทำนายจากพระโคแรกนาขวัญในพระราชพิธี เพื่อทำนายถึงผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี โดยพระโคจะถูกคัดเลือกโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยเลือกจากโคที่มีลักษณะดีตามเกณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีคำเสี่ยงทายเรื่องปริมาณน้ำฝน ที่เสี่ยงทายจากผืนผ้าของพระยาแรกนาด้วย

สำหรับการทำนายปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง พระยาแรกนาจะทำการเลือกผ้า 3 ผืนที่มีความยาวต่างกัน ดังนี้

  • ถ้าเลือกผ้าผืนที่ยาวที่สุด ทายว่า ปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะมีน้อย
  • ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุด ทายว่า ปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนมาก
  • ถ้าเลือกผืนที่มีความยาวปานกลาง ทายว่า ปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนพอประมาณ

สำหรับการทำนายเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหาร จะเสี่ยงทายจากอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงพระโค ซึ่งมีด้วยกัน 7 อย่างคือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หญ้า น้ำ และเหล้า พระโคกินอะไรก็จะทำนายไปตามนั้น ได้แก่ 

  • พระโคเลือกกิน "ข้าวเปลือก" หรือ "ข้าวโพด" พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
  • พระโคเลือกกิน "ถั่วเขียว" หรือ "งา" พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • พระโคเลือกกิน "น้ำ" หรือ "หญ้า" พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
  • พระโคเลือกกิน "เหล้า" พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

5. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เนื่องใน "วันพืชมงคง 2564"

นอกจากนี้ เนื่องในวันพืชมงคง 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ระบุว่า กทพ. ได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น. ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน 

โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน หากมีข้อสงสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543

-----------------------

อ้างอิง : 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

moac.go.th/royal