โพลชี้ 'ตูน' บุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี

โพลชี้ 'ตูน' บุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี

"ซูเปอร์โพล" เปิดเผยผลสำรวจ พบว่าประชาชนร้อยละ 93 เห็นว่า "พี่ตูน" ควรเป็นบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี 2560

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจโพล เรื่อง พี่ตูนบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,944 ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 94.6 ระบุ ได้ยกย่อง ความดีงาม ของพี่ตูน ที่วิ่งเพื่อการกุศล ครั้งนี้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ที่น่าสนใจคือ ความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.0 คิดว่า พี่ตูน ควรเป็นบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี พ.ศ. 2560
ที่น่าสนใจคือ ประชาชนทุกเพศ ทุกช่วงวัย ทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่หรือเกินกว่าร้อยละ 90 ยกย่องให้ "พี่ตูน" เป็น บุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี

โดยเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างหญิง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.9 คิดว่าควรยกย่อง พี่ตูน เป็นบุคคลดีเด่นที่สุดแห่งปี ซึ่งมีสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาย อยู่ที่ร้อยละ 91.9

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ จำแนกตามช่วงอายุวัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยทำงานคิดว่า ควรยกย่อง พี่ตูน เป็นบุคคลดีเด่นมากที่สุด อยู่ร้อยละ 93.9 โดยมีสัดส่วนที่มากกว่า กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นและวัยเกษียณที่มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันอยู่ที่ร้อยละ 92.5 และ 92.6 ตามลำดับ
นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบด้วยว่า เมื่อจำแนกตามรายภูมิภาคแล้วพบประชาชนที่ระบุ ควรยกย่อง พี่ตูน เป็นบุคคลดีเด่นมากที่สุดแห่งปี พ.ศ. 2560 โดย ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.5 เป็นกลุ่มตัวอย่างภาคใต้ รองลงมา คือ ร้อยละ 94.2 เป็นกลุ่มตัวอย่างภาคเหนือ ร้อยละ 92.7 เป็นกลุ่มตัวอย่างภาคกลาง ในขณะที่ ร้อยละ 91.8 เป็นกลุ่มตัวอย่างภาคอีสาน และร้อยละ 90.8 เป็นกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพ
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผลการวิเคราะห์ทุกเพศ ทุกช่วงอายุวัย และทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันในเรื่อง “ควรยกย่อง พี่ตูน เป็นบุคคลดีเด่นมากที่สุดแห่งปี พ.ศ. 2560”