ไฟเขียวร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ไฟเขียวร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

เผยคกก.ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ไฟเขียวร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ”ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564)

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 /2559 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) ตามกรอบที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเห็นชอบและได้ร่วมกันร่างแผนแม่บทขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ โดยสาระสำคัญของร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้นำศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการให้สร้างพลังการทำความดีเพื่อชาติและประชาชน

"คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นชอบกรอบแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยมีเป้าหมายต้องการให้ประเทศชาติมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา ให้ประชาชนมั่งคั่งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าว คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้นำผลประชาพิจารณ์จากภาคส่วนต่างๆ ใน 4 ภาค ทั่วประเทศ และการศึกษาทบทวนวิเคราะห์แผนมาใช้โดยบูรณาการผสมผสานความคิดกำหนดเป็นแผนงานหลักที่มีเป้าหมายทิศทางที่ชัดเจน

โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ได้แก่ 1.วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 2.สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 3.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 4. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในระดับประเทศ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก" 

รองนายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัตินั้น จะดำเนินการผ่านกลไกภาคีเครือข่ายในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชนเป็นแกนหลักในรวมถึงให้มีการการบูรณาการโครงการในปี 2559-2560 ให้สอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวงและระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล และให้มีการแปลงแผนสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ให้กระจายลงสู่พื้นที่โดยให้ทุกหน่วยงาน

โดยขั้นตอนจากนี้ จะมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ความรู้ทุกภาคส่วน จัดประชุมสมัชชาคุณธรรม และกำกับติดตามประเมินผลเป็นระยะ มีคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำกับติดตามให้บรรลุเป้าหมายและให้มีการยกย่องเชิดชูองค์กรและบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นในด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยจะมีตัวชี้วัดออกมา อาทิ การทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานต่างๆ,ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น และเกิดชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรมและหน่วยงานคุณธรรม จำนวน 7,000 องค์กรต้นแบบทั่วประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจะนำเสนอแผนแม่บทดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป