ฮอตโซเชียล! 'วิชาจีบ' จุฬาฯรับแค่30 นิสิตสายวิทย์ลงเรียนอื้อ

ฮอตโซเชียล! 'วิชาจีบ' จุฬาฯรับแค่30 นิสิตสายวิทย์ลงเรียนอื้อ

ฮอตโซเชียล! เรื่องจริง "วิชาจีบ" จุฬาฯ รับแค่30 แห่ลงเรียนแล้ว85ราย เผยนิสิตสายวิทย์ลงเรียนอื้อ

กรณีมีการแชร์ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยชื่อดังมีการเปิดหลักสูตรสอนพิเศษในวิชาจีบคน ซึ่งจากการตรวจสอบ http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าวิชาดังกล่าว อยู่ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่้วไป จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรระยะสั้นไม่มีหน่วยกิต เรียกว่า Chulalongkorn University Value-added & Integrity Program หรือ CUVIP

โดย วิชาดังกล่าว ชื่อหลักสูตร “วิชาจีบ วิชาที่คุณต้องรู้” โดย สอนโดย อ.ธนิช สุนทรธนกูล โดยจะทำการเรียนการสอนในวันที่ 30-31 มีนาคมนี้ เปิดรับ 30 คน ล่าสุด (16 มี.ค.) มีจำนวนสมัคร 85 คน ซึ่งดูรายชื่อนิสิตมาจากคณะที่เรียนสายวิทย์

สำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร CUVIP มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ ใฝ่รู้ และรู้รอบ อย่างอิสระเพื่อเติมเต็มคุณลักษณะบัณฑิตประสงค์ของมหาวิทยาลัย และศักยภาพของนิสิตเป็นรายบุคล จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรระยะสั้นไม่มีหน่วยกิต เรียกว่า Chulalongkorn University Value-added & Integrity Program หรือ CUVIP เน้นการพัฒนาความรู้ความคิด ทักษะและทัศนคติ ด้วยกิจกรรม และสาระความรู้ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ ต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสิตตามผลการเรียนรู้ทั้ง 9 ด้าน

นิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร ไม่มีการสอบ ใช้เวลาอบรมระหว่าง 3-12 ชั่วโมง เมื่ออาจารย์ผู้สอนเห็นควรให้ผ่าน จะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม ซึ่งนิสิตสามารถเก็บสะสมไว้ในแฟ้มสะสมงานส่วนบุคคล และให้มหาวิทยาลัยออกใบรับรองรวบยอดเมื่อใกล้สำเร็จการศึกษา สำหรับนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้ เป็นการเพิ่มคุณค่าของนิสิตนอกเหนือจากใบรายงานผลการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาหลักสูตรและเปิดให้การอบรมแก่นิสิตแล้วจำนวน กว่า 300 คน ปัจจุบันมีหลักสูตรพร้อมเปิดให้การอบรม 30 หลักสูตร ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในภาคผนวก ข แต่จำนวนนี้ยังห่างไกลจากความคาดหวังของมหาวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษาทั่วไปจึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมพัฒนาหลักสูตรและให้การอบรมแก่นิสิต โดยอาจดึงกิจกรรมเด่นที่นิสิตให้ความสนและใช้เวลาไม่นานในวิชาที่อาจารย์สอนอยู่แล้วมาสอนให้กับผู้ที่ไม่ได้เรียนในวิชานั้น หรืออาจเป็นเทคนิควิธีในเรื่องใดๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต สำหรับชั่วโมงการอบรมนี้อาจารย์สามารถนับเป็นภาระงานด้านพัฒนานิสิตและรับค่าตอบแทนได้ตามสมควร และเพื่อกระจายสิ่งดีๆมีประโยชน์นี้ให้กับนิสิตโดยทั่วถึง จึงขอฝากอาจารย์ทุกท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตเข้ารับการอบรม สำหรับข้อมูลรายละเอียดทั้งที่เกี่ยวกับหลักสูตร การสมัครเรียนและสมัครสอน ดูได้ใน www.gened.chula.ac.th หรือสอบถามได้ที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป อาคารวิทยพัฒนา โทร. 02 218 3914-5 , 02 218 3920

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.cuvip.gened.chula.ac.th/