มข.ยกย่อง'พรศักดิ์–ซูซู' เป็นศิลปินมรดกอีสาน

มข.ยกย่อง'พรศักดิ์–ซูซู' เป็นศิลปินมรดกอีสาน

ม.ขอนแก่นยกย่องศิลปินและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม เป็นศิลปินมรดกอีสาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้น 27 รายชื่อ จากการเสนอชื่อศิลปินอีสานและผู้ที่มีผล งานด้านวัฒนธรรมจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ประเทศไทย เตรียมพร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ วันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันพุธ ที่ 2 เมษายน 2559 นี้ ณ เวทีกลางแจ้ง สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

โดยโล่เชิดชูเกียรติมอบแด่ศิลปินผู้เป็นตำนานของชาวอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรที่อุทิศเพื่อมวลชน ซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจให้ศิลปิน และสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้ศิลปิน-คนรุ่นหลังต่อไป พร้อม โอกาสพิเศษก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ในการเฟ้นหาศิลปินต้นแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน และยกย่องผู้ที่ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์

เรื่องนี้ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในการมอบรางวัลศิลปินมรดกอีสานในวันที่ 2 เมษายนนี้ จะมีการมอบโล่เกียรติยศให้กับศิลปินที่ได้รับรางวัล นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมและต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การเสวนาเชิงวิชาการ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโล่เชิดชูเกียรตินี้ ที่มีการเฟ้นหาศิลปินต้นแบบของชาวอีสานตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประวัติความเป็นมา และผลงานของศิลปินและผู้ที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 27 รายชื่อ โดยแบ่งเป็น รางวัลอมรศิลปินมรดกอีสาน* จำนวน 1 รายชื่อ รางวัลศิลปินมรดกอีสาน จำนวน 10 รายชื่อ และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน 15 รายชื่อ และ 1 กลุ่ม ดังนี้

รางวัล "อมรศิลปินมรดกอีสาน" มอบแด่ศิลปินผู้ที่มีผลงานเป็นอมตะ และเป็นที่คุ้นเคยของประชาชนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน คือ นายสงเคราะห์ สมัตถภาพงศ์ (ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง) สาขาทัศนศิลป์ มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน ได้แก่ นายทวี เกษางาม (จิตรกรรมร่วมสมัย) สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ได้รับรางวัล 3 ท่าน ได้แก่ นายมาโนช พรหมสิงห์ (วรรณกรรมร่วมสมัย) , นางสมนึก พานิชกิจ (วรรณกรรมเยาวชน) , และนายสวาท ศรีอุดร (ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง) สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับรางวัล 6 ท่าน ได้แก่ นางสมัย ทรัพย์สิงห์ (หมอลำพิศมัย เพชรลมโชย) (ลำเรื่องทำนองกาฬสินธุ์) , นางวันดี พลทองสถิตย์ (หมอลำอุดมศิลป์) (ลำเรื่อง) , นายรังสรรค์ วงศ์งาม (ลำกลอน) , นายระพินทร์ พุฒิชาติ หรือ น้าซู วงซูซู (เพลงเพื่อชีวิต) , นายบุญเสาร์ ประจันตะเสน (พรศักดิ์ ส่องแสง) (ลูกทุ่งหมอลำ) , นายเมฆ ศรีกำพล (ดนตรีพื้นบ้าน-ปี่ผู้ไท)

ส่วนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน 15 ท่าน 1 กลุ่ม ดังนี้ สาขาเกษตรกรรม มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน ได้แก่ นายธงชัย นิกรสุข , สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน ได้แก่ นางชูศรี คะเรียงรัมย์ (ผ้าทอสีธรรมชาติ) สาขาแพทย์แผนไทย มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน ได้แก่ นางสมบูรณ์ จำนูนสาย (นวดพื้นบ้าน) , สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน ได้แก่ นายปริพนธ์ วัฒนขำ (ไฝ สันติภาพ) , สาขาวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน ได้แก่ นายประยุทธ หงษ์ทอง (สหกรณ์การเกษตร) สาขาศิลปกรรม มีผู้ได้รับรางวัล 6 ท่าน 1 องค์กร ได้แก่ นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ (ครูเบิ้มเติมศิลป์) (จิตรกรรมร่วมสมัย) , กลุ่มศิลปินเมืองแปะ จังหวัดบุรีรัมย์ (ศิลปะชุมชน) , นายศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก (สิงห์เฒ่า) (ดนตรีร่วมสมัย) , นายทวี สาริมาตย์ (ดนตรีพื้นบ้าน-แคน) , นางลำไย พาณิชย์ (เพลงโคราช) , นายสมบูรณ์ ฤทธิ์วงศ์จักร (รำลายกลองไทยโส้) , นายอนุสรณ์ จังกาจิตต์ (นักแสดง) สาขาภาษาและวรรณกรรม มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน ได้แก่ นายปรีดา ข้าวบ่อ , สาขาศาสนาและประเพณี มีผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์คูณ โทขันธ์ , สาขาสื่อสารวัฒนธรรม มีผู้ได้รับรางวัล 2 ท่าน ได้แก่ นายเด่นชัย ไตรยะถา และ นางนวลจันทร์ พงษ์สนิท (สาววารินทร์) (นักจัดรายการวิทยุ)

รศ.ดร.นิยม กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการ เป็นสถาบันที่นำศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยโดยยกให้ศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ใน 4 เสาหลัก ในยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ สนับสนุนและสร้างความสำคัญ สร้างคุณค่า ให้กับบุคคลที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสร้างผลงานศิลปะ โดยเฉพาะศิลปินชาวอีสานและผู้ที่อุทิศตน เพื่อส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม และการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ในปี 2559 สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2559 ถือวโรกาสอันเป็น มหามงคลยิ่งในการร่วมเฉลิมฉลองในวาระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 61 พรรษา อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 2 เมษายน 2559 เริ่มด้วยการเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อสร้าง องค์ความรู้อีกทั้งเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม จากนั้นเป็นพิธีเปิดนิทรรศการ “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและ วัฒนธรรมสัมพันธ์” ซึ่งได้รวบรวมประวัติและผลงานของท่านเหล่านั้นเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ต่อไป ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยการประทับฝ่ามือของเหล่าศิลปินมรดกอีสานจากอดีตถึงปัจจุบัน ช่วงเย็นเป็นพิธีกล่าวคำอาเศียรวาทและ มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2559 โดย ประธานในพิธี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมด้วยศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์

ด้านนายระพินทร์ พุฒิชาติ หรือ น้าซู วงซูซู หนึ่งในผู้ได้รับการยกย่องให้เข้ารับรางวัลในปีนี้ กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก เพราะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในชีวิตที่มีหน่วยงานด้านการศึกษามองเห็นและมอบให้ แต่ในวันที่ 2 เมษายนนี้ตนติดภารกิจแสดงคอนเสริ์ตที่ภาคใต้ ไม่แน่ใจว่าจะได้มาร่วมรับรางวัลหรือไม่ แต่อย่างก็ชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มองเห็นและชื่นชมพร้อมทั้งยกย่องศิลปินที่ได้นำเสนอผลงานศิลปะเพื่อให้คนในสังคมได้มีความสุข