ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันพระใหญ่ ดูหลักธรรมสําคัญ คำสอนพระพุทธเจ้า อริยสัจ 4 เหตุการณ์สําคัญ เข้าวัดทำบุญต้องทำไง "ขั้นตอน - เวลาถวายเพล" สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา เวียนเทียนไหนดี

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาเปิด"ประวัติวันวิสาขบูชา 2567" วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันพระพุทธเจ้า "ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน" ในวันและเดือนเดียวกันคืนในวันเพ็ญ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันพระใหญ่ หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ 

พร้อมดูหลักธรรมสําคัญ คำสอนพระพุทธเจ้า เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น เข้าวัดทำบุญต้องทำไง "ขั้นตอน - เวลาถวายเพล" สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2567 เวียนเทียนที่ไหนดี?

"วันวิสาขบูชา 2567" ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

 

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

 

เปิดประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันพระพุทธเจ้า "ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน"

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ 

ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั่นเอง

 

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

ประวัติวันวิสาขบูชาในประเทศไทย

จากหลักฐานพบว่า วันวิสาขบูชา ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกา โดยพระเจ้าภาติกุราช กษัตริย์แห่งกรุงลังกาได้เป็นผู้ประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นับจากนั้นกษัตริย์แห่งลังกาพระองค์อื่นๆ ก็ได้ถือปฏิบัติประเพณีวิสาขบูชานี้สืบต่อกันมา 

ส่วนการเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยนั้นอาจเป็นเพราะเมื่อครั้งสมัยสุโขทัย ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิด จะเห็นได้ว่ามีพระสงฆ์จากเมืองลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา และนำการประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในประเทศไทยด้วย 

ซึ่งการปฏิบัติพิธีวิสาขบูชาในสมัยสุโขทัยนั้น ได้มีการบันทึกเอาไว้ใน "หนังสือนางนพมาศ

สรุปใจความได้ว่า เมื่อถึงวันวิสาขบูชา พระเจ้าแผ่นดิน ข้าราชบริพาร ทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายใน ตลอดทั้งประชาชนชาวสุโขทัย จะช่วยกันประดับตกแต่งพระนคร ด้วยดอกไม้ พร้อมกับจุดประทีปโคมไฟให้ดูสว่างไสวไปทั่วพระนคร เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัย 

ขณะที่พระมหากษัตริย์ และบรมวงศานุวงศ์ ก็ทรงศีล และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง ๆ ครั้นตกเวลาเย็นก็เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และนางสนองพระโอษฐ์ตลอดจนข้าราชการทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายในไปยังพระอารามหลวง เพื่อทรงเวียนเทียนรอบพระประธาน

ส่วนชาวสุโขทัยจะรักษาศีล ฟังธรรม ถวายสลากภัต สังฆทาน อาหารบิณฑบาตแด่พระภิกษุสามเณร บริจาคทานแก่คนยากจน ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ฯลฯ

 

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา เหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน 6) บรรจบกันทั้ง 3 คราว ได้แก่

เช้าวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ

เช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ภายหลังจากการออกผนวชได้ 6 ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

 

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

ภายหลังจากการตรัสรู้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัย และโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา 45 ปี เมื่อมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสีนคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

หลักธรรมสําคัญ คำสอนพระพุทธเจ้า "วันวิสาขบูชา"

หลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชา หรือ "อริยสัจ 4" เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบวิธีการดับทุกข์ โดยมีความหมายว่า ความจริงอันประเสริฐ หรือความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงเป็นอริยะ มีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่

 • ทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก (ทุกข์ขั้นพื้นฐาน คือ การเกิด การแก่ และการตาย)
 • สมุทัย เหตุแห่งการเกิดทุกข์ "ตัณหา" และ "กิเลส"
 • นิโรธ การดับทุกข์
 • มรรค หนทางสู่ความดับทุกข์ 8 ประการ (ความเห็นชอบ ดำริชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบ)

 

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ


ขั้นตอนปฏิบัติ "วันวิสาขบูชา" บทสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

ในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่าง ๆ เพื่อกระทำการบูชาปูชนียวัตถุอัน ได้แก่ พระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมา ที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น เริ่มด้วยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ด้วยบทสวดมนตร์ตามลำดับดังนี้คือ

 • บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ ด้วยบท "อิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทโธ...พุทโธภควาติ"
 • บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ ด้วยบท "สวากขาโต ภควตาธัมโม...วิญญูหิติ"
 • บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ ด้วยบท "สุปฏิปันโน ภควโตสาวกสังโฆ...โลกัสสาติ"

การเวียนเทียน "วันวิสาขบูชา 2567"

จากนั้นมีการเริ่มการ "เวียนเทียน" รอบพระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธปฎิมาในพระอุโบสถ ด้วยการเดินเวียนขวาสามรอบ 

 • รอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ 
 • รอบที่สองจะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณ 
 • รอบที่สามสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณ 

เมื่อครบ 3 รอบแล้วจึงนำดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถ ณ ที่บูชาอันควรเป็นอันเสร็จพิธีเวียนเทียน 

 

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

 

เข้าวัดต้องปฏิบัติตนอย่างไร? ขั้นตอนและเวลาถวายเพลวันวิสาขบูชา 2567 เป็นสิริมงคลชีวิต

เนื่องในวันวิสาขบูชา 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ วันพระใหญ่ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชาวพุทธมักจะใช้ช่วงเวลาตอนเช้าเข้าวัดทำบุญกันกับครอบครัวภายในวัดใกล้บ้าน หรือวัดที่ตามแต่ละบุคคลสะดวก ตามที่ศรัทธา

เข้าวัดทำบุญต้องปฏิบัติตนอย่างไรในวันวิสาขบูชา

 • ช่วงเช้าพระภิกษุจะออกบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์
 • พระภิกษุจะฉันภัตตาหารเช้า ระหว่างเวลา 07.00 - 08.00 น.
 • พระภิกษุฉันภัตตาหารเพล อาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 11.00 - 12.00 น. โดยกิจของสงฆ์จะฉันอาหารในเวลาล่วงเลยเกินเที่ยงไม่ได้

 

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2567 ในพื้นที่ กทม. เวียนเทียนด้วยต้นไม้ที่ไหนดี? 

 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
 • วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดนางชีโชติการาม กรุงเทพฯ
 • วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 • วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
 • วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
 • วัดทองสุทธาราม กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพฯ
 • วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพฯ
 • วัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ
 • วัดดีดวด กรุงเทพฯ
 • วัดสวนแก้ว นนทบุรี
 • วัดสังฆทาน นนทบุรี
 • วัดกก ปทุมธานี
 • สถานปฏิบัติธรรมกัลยาณกิตติคุณ (สาขาวัดศรีชมพู) ปทุมธานี
 • วัดปัญญานันทาราม ปทุมธานี
 • วัดจากแดง สมุทรปราการ
 • วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี สมุทรปราการ

 

ประวัติวันวิสาขบูชา 2567 วันพระพุทธเจ้า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขึ้น 15 ค่ำ

 

อ้างอิง-ภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม , สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ