นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่ วัยเก๋า สร้างคุณค่า 'วัยเกษียณ'

นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่ วัยเก๋า สร้างคุณค่า 'วัยเกษียณ'

เนสท์เล่ ผนึกพันธมิตร สร้างคุณค่าให้สังคม 'วัยเกษียณ' เปิดตัวโครงการ ‘Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่’ ส่งต่อความรู้สุขภาพ เพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรกลุ่ม “ผู้สูงอายุ” หรือวัย 60 ปีขึ้นไปมากถึง 20% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 13 ล้านคน และสัดส่วนของประชากรกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การดูแลสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชากรกลุ่มนี้ เพราะการป้องกันย่อมได้ผลดีกว่าการรักษา

 

ดังนั้น การส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ จึงเป็นแนวทางที่ยั่งยืนต่อการจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศ สอดคล้องกับ แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

 

ด้วยเหตุนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกับ ยังแฮปปี้ ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายสร้างสังคมสูงวัยที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมอนามัย และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการ ‘Senior Health Promoter นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่’ ขึ้น โดยเปิดรับและพัฒนาอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงวัยที่ต้องการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเอง ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุท่านอื่นๆ รอบตัวอีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการดังกล่าวตั้งเป้าสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ 1,000 คน ในช่วงแรก เริ่มจากการรับสมัครผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ มาเรียนรู้การเป็น “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” จำนวน 50 ท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพดีอย่างเข้มข้น ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

 

หลังจากได้รับความรู้จากโครงการแล้ว “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” ทั้ง 50 ท่านจะทำหน้าที่ส่งต่อความแข็งแรง ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่จริง ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงวัยและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม “ภารกิจพิชิตสุขภาพดี” เป็นเวลา 13 สัปดาห์ โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้สูงวัยที่ร่วมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อความแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่ วัยเก๋า สร้างคุณค่า \'วัยเกษียณ\'

 

ตลอดโครงการนี้ พันธมิตรทั้ง 5 จะใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่

  • เนสท์เล่ ในฐานะบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค เป็นผู้ให้ความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการกินอยู่อย่างสมดุล (balanced diet) พร้อมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “ภารกิจพิชิตสุขภาพดี” ตลอดทั้ง 13 สัปดาห์
  • ยังแฮปปี้ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ คอยดูแลผู้สมัครให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้จนจบโครงการ
  • สสส. สนับสนุนสถานที่อบรมและให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
  • กรมอนามัย สนับสนุนเครื่องมือประเมินสุขภาพในผู้สูงอายุ ผ่านแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ Blue Book และส่งเสริมการดูแลสมองและสุขภาพช่องปาก
  • สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สนับสนุนพื้นที่ชุมชน 5 พื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ทำภารกิจ

 

 

โครงการนี้เริ่มเปิดรับสมัคร “นักส่งเสริมสุขภาพดีรุ่นใหญ่” ในงาน ‘ELDERGY FESTIVAL บูสพลังวัยเก๋า เติมคุณค่า ไม่มีหมด’ ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2567 ณ Paradise Park ศรีนครินทร์ และสามารถสมัครออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ส่วนการอบรมและภารกิจพิชิตสุขภาพดีจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2567