อัปเดต ลูกหนี้ กยศ. ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้แล้ว เงินเข้าวันไหน? เช็กเลย

อัปเดต ลูกหนี้ กยศ. ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้แล้ว เงินเข้าวันไหน? เช็กเลย

อัปเดต ลูกหนี้ กยศ. 3,494 ราย ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้แล้ว สำหรับส่วนที่ชำระเงินเกิน "เงินคืน กยศ." เช็กช่องทางลงทะเบียนรับเงินคืน ช่องทางโอนเงินเข้าบัญชี เงินเข้าวันไหน? เช็กเลย

อัปเดตล่าสุด เชิญชวน ลูกหนี้ กยศ. 3,494 ราย "ลงทะเบียนขอรับเงินคืน"ได้แล้วในส่วนที่ชำระเงินเกิน "เงินคืน กยศ." เช็กช่องทางลงทะเบียนรับเงินคืน ช่องทางโอนเงินเข้าบัญชี เงินเข้าวันไหน? เช็กเลย

ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คำนวณยอดหนี้คงเหลือใหม่ตาม พ.ร.บ. กยศ. (ฉบับที่ 2) ปี 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมกลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดี หรือถูกอายัดเงิน ซึ่งมีจำนวน 50,614 ราย 

โดยนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายที่ได้ชำระเงินคืนกองทุนฯ นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณหนี้ใหม่ ตัดชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ คิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี และคิดเบี้ยปรับ 0.5% ต่อปี 

 

อัปเดต ลูกหนี้ กยศ. ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้แล้ว เงินเข้าวันไหน? เช็กเลย

 

ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางรายมีสถานะปิดบัญชีได้ทันที และมีผู้กู้ยืมที่จะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินจำนวน 3,494 ราย 

ช่องทางโอนเงินเข้าบัญชี โอนเงินคืน "เงินคืน กยศ." เงินเข้าวันไหน?

กองทุนฯ ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมแต่ละรายให้ลงทะเบียนรับเงินคืน และเริ่มจ่ายเงินคืน โอนเงินคืน แล้วผ่านระบบโอนเงินแบบพร้อมเพย์ โอนเงินเข้าบัญชี ที่ผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

 

อัปเดต ลูกหนี้ กยศ. ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้แล้ว เงินเข้าวันไหน? เช็กเลย

ช่องทางลงทะเบียนขอรับเงินคืน กยศ. สำหรับส่วนที่ชำระเกิน "เงินคืน กยศ."

  • ลูกหนี้ กยศ. สามารถลงทะเบียนขอรับเงินคืนทางเว็บไซต์ "กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา" (คลิก)

 

อ้างอิง : ไทยคู่ฟ้า