ปี 67 กู้กยศ. คิดดอกเบี้ยตามพ.ร.บ.ใหม่ พร้อมเกณฑ์ลดเงินต้น 3 %

ปี 67 กู้กยศ. คิดดอกเบี้ยตามพ.ร.บ.ใหม่ พร้อมเกณฑ์ลดเงินต้น 3 %

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คืนเงินลูกหนี้ จากเกณฑ์คำนวณหนี้ใหม่ ปี 2567 กู้กยศ. คิดดอกเบี้ยตามพ.ร.บ.ใหม่ กรณีไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย ปิดยอดลดเงินต้น 3 % 

KEY

POINTS

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ (Recalculate) จำนวน 50,614 ราย ส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางรายมีสถานะปิดบัญชีได้ทันทีและมีผู้กู้ยืมที่จะได้รับเงินคืนส่วนที่ชำระเงินเกินจำนวน 3,494 ราย เป็นเงินประมาณ 97 ล้านบาท 
 • กู้กยศ.ปี 2567 ตามกฎหมายใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ  20 มี.ค.2566 คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ต่อปีเบี้ยปรับลดเหลือ 0.5% ต่อปีแถมไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ถ้าไม่เคยผิดชำระหนี้ ปิดดบัญชีลดเงินต้น 3 %
 • ข้อมูลสถิติกยศ. ณ ม.ค.2567 มีผู้กู้ยืมเงินกองทุน  6,809,339 ราย ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,866,022 ราย คิดเป็น 27 % และหนี้เสียราว 1 แสนล้านบาท

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คืนเงินลูกหนี้ จากเกณฑ์คำนวณหนี้ใหม่ ปี 2567 กู้กยศ. คิดดอกเบี้ยตามพ.ร.บ.ใหม่ กรณีไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย ปิดยอดลดเงินต้น 3 % 

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2567 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนได้ดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ (Recalculate) ของผู้กู้ยืมกลุ่มที่ต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่มียอดหนี้คงเหลือและอยู่ระหว่างถูกบังคับคดีหรือถูกอายัดเงิน จำนวน 50,614 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่งผลให้ผู้กู้ยืมบางรายมีสถานะปิดบัญชีได้ทันทีและมีผู้กู้ยืมที่จะได้รับเงินคืนส่วนที่ชำระเงินเกินจำนวน 3,494 ราย เป็นเงินประมาณ 97 ล้านบาท กู้กยศ.ลดดอกเบี้ย-เบี้ยปรับ

การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2566 ซึ่งกำหนดคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ต่อปี(เดิม 1 %) เบี้ยปรับลดเหลือ 0.5% ต่อปี(เดิม 7.5 %)

นอกจากนี้  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เพิ่มให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อ Reskill Upskill พร้อมเปลี่ยนลำดับตัดชำระจากเดิม เป็นตัดต้นเงินเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ ผลจากการกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่เพียงแต่มีการปรับปรุงยอดหนี้ (Recalculate) ของผู้กู้ยืมกลุ่มที่ต้องการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่มียอดหนี้คงเหลือและอยู่ระหว่างถูกบังคับคดีหรือถูกอายัดเงินเท่านั้น

5 ลักษณะผู้กู้กยศ.

ในส่วนของผู้กู้กยศ.รายใหม่ ก็จะคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับลดลงตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาด้วย และกรณีที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หากปิดบัญชีลดเงินต้น 3 % แต่ละปี กยศ.ปล่อยเงินกู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเงินกู้เพื่อการศึกษา ราว 4 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนได้กำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมแบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้

 • ลักษณะที่ 1  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ลักษณะที่ 2  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
 • ลักษณะที่ 3  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
 • ลักษณะที่ 4  นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท
 • ลักษณะที่ 5  ลักษณะอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

สถิติข้อมูลกู้กยศ.

จากสถิติข้อมูลกยศ. ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 

 • ผู้กู้ยืมเงินกองทุน 6,809,339 ราย
 • 52 % อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,501,935 ราย
 • 20 % อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,368,761 ราย
 • 27 % ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,866,022 ราย
 • 1 % เสียชีวิต /ทุพพลภาพ 72,621 ราย

ขณะที่เมื่อวันที่  19 ม.ค.2567 นายชัยณรงค์ ได้เปิดเผยข้อมูล ยอดหนี้เสียของกองทุนในปัจจุบันมีราว 1 แสนล้านบาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนับจากปี 2560 ที่มีหนี้เสียอยู่ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท แต่ประเมินว่ายอดหนี้เสียดังกล่าวจะทยอยลดลง หลังจากที่กองทุนได้ปรับวิธีการคำนวณการชำระหนี้ใหม่  ปัจจุบันสินเชื่อคงค้างของ กยศ.อยู่ที่ 4.8 แสนล้านบาท โดยมีลูกหนี้ 3.5 ล้านคน

 “หนี้เสียเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยของกยศ.ที่คิดในอัตราต่ำเพียง 1% ขณะที่ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ยังสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของกยศ.  จึงมีลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่อาจจะมีภาระหนี้หลายทาง เลือกที่จะชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อนการชำระหนี้ให้กับกยศ.”นายชัยณรงค์กล่าว 


กำหนดการกู้กยศ. ปี 2567

กยศ.เปิดปฏิทินกู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ส่วนผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนสถานศึกษา จะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ ตามประกาศเรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (เฉพาะรายเก่าเลื่อนชั้นปี) ในส่วนของสถานศึกษาทั่วไป

มีรายละเอียดดังนี้

 • ภาคเรียนที่ 1

ตั้งแต่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป สถานศึกษาบันทึกปฏิทินการศึกษา (เฉพาะสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา) ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร และรายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืม

ปี 67 กู้กยศ. คิดดอกเบี้ยตามพ.ร.บ.ใหม่ พร้อมเกณฑ์ลดเงินต้น 3 %

1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2567 ผู้กู้ยืมเงินเข้าใช้งาน กยศ. Connect/ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

1 เม.ย. - 31 ส.ค. 2567 สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน ,ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปียื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ไม่เกิน 15 ก.ย. 2567 สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหาร และจัดการเงินให้กู้ยืม

 • ภาคเรียนที่ 2

1 ก.ย. 67 - 31 ม.ค. 2568 สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน ,ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ไม่เกิน 15 ก.พ. 2568 สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการให้กู้ยืม

 • ภาคเรียนที่ 3 (สำหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ภาคเรียน)

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2568 สถานศึกษาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงของผู้กู้ยืมเงิน,ผู้กู้ยืมเงินยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ,ไม่เกิน 15 เม.ย. 2568 สถานศึกษาจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ผู้บริหารและจัดการให้กู้ยืม