คลี่นโยบาย'ปฏิวัติการศึกษา-สาธารณสุข-แรงงาน' พรรคก้าวไกลแกนนำรัฐบาลใหม่

คลี่นโยบาย'ปฏิวัติการศึกษา-สาธารณสุข-แรงงาน' พรรคก้าวไกลแกนนำรัฐบาลใหม่

ถึงนาทีนี้ “ก้าวไกล” พรรคที่มีส.ส.จากการเลือกตั้งมากที่สุดจะเป็นแกนนำ "จัดตั้งรัฐบาลใหม่”บริหารประเทศ มุมของการเพิ่มคุณภาพชีวิต พรรคนี้มีนโยบายที่หาเสียงไว้และต้องจับตา ทั้งสิ่งที่จะทำใน 100 วันแรก สวัสดิการครบวงจร สาธารณสุข และปฏิวัติการศึกษา

 คุณภาพชีวิต 100 วันแรก
         นโยบายส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ซึ่งพรรคก้าวไกล บอกว่าจะทำภายใน 100 วันแรก ได้แก่ ประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีใครตกงาน-เสียผลประโยชน์ ,กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ,ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที เลิกให้ครูนอนเวร ,ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมินครู-รับแขก ,เปลี่ยนนิคมสหกรณ์เป็นโฉนดทันที ,หยุดบังคับติดตั้งระบบ AIS ,ค่าไฟแฟร์ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชน ,หลังคาสร้างรายได้ เปิดเสรีโซลาร์เซลล์ และประกันราคาซื้อพลังงานสะอาดสำหรับครัวเรือน
  สวัสดิการครบวงจร

        1 ใน 9 เสานโยบายก้าวไกล  คือ สวัสดิการครบวงจร หลักๆประกอบด้วย  เงินเด็กเล็ก 1,200 บาทต่อเดือน เงินผู้สูงวัย 3,000 บาทต่อเดือน ผ้าอนามัยไม่เก็บ VAT แจกฟรีในโรงเรียน  ,บ้านตั้งตัว 350,000 หลัง รัฐช่วยผ่อน-เช่า โดยรัฐบาลช่วยค่าผ่อนบ้าน สำหรับผู้ซื้อบ้าน-ที่พักอาศัยใหม่เป็นหลังแรก ราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทจำนวน 100,000 ราย ในอัตรา 2,500 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 30 ปี  รวมถึง รัฐบาลช่วยค่าเช่าบ้าน-ห้องพัก สำหรับผู้เช่าบ้าน-หอพัก จำนวน 250,000 ราย ในอัตรา 1,000 บาท/เดือนสำหรับบ้านเช่า ห้องเช่นที่มีราคาไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน

       น้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่  ด้วยการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาทั่วประเทศ  อุดหนุนงบประมาณปีละ 7,500 ล้านบาทเป็นแผนระยะยาว 8 ปี,เติมเน็ตฟรี 1 GB ต่อเดือนเพิ่มเน็ตให้ประชาชนใช้งาน ,รถเมล์และรถไฟฟ้า 8-45 บาทตลอดสาย ใช้บัตรใบเดียว ครอบคลุมทั้ง กทม. และรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด - เติมเงินให้ท้องถิ่น เพิ่มขนส่งสาธารณะ

คลี่นโยบาย\'ปฏิวัติการศึกษา-สาธารณสุข-แรงงาน\' พรรคก้าวไกลแกนนำรัฐบาลใหม่

นโยบายสาธารณสุข 6 หมวดย่อย 
        แบ่งเป็น  6 หมวดย่อย ประกอบด้วย 1.หมวดสุขภาพกายดี เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีทั้งค่าตรวจ-ค่าเดินทาง ,ตรวจสุขภาพประจำปี รวมคัดกรองมะเร็ง 6 ชนิดฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับ มะเร็งปอด ,วัคซีนเด็ก เพิ่มวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคอีสุกอีใส,วัคซีนผู้สูงอายุ เพิ่มวัคซีนปอดอักเสบ,ให้แว่นตาฟรี  และทบทวนสิทธิประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุนประกันสังคม ด้วยการทบทวนบัญชียาหลักในระบบและสิทธิประโยชน์ในกองทุนสุขภาพให้เท่าทันกับวิทยาการทางแพทย์
        2.หมวดสุขภาพใจดี  กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพจิตฟรี รวมเข้าไปในแพคเกจของการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชน ,ดูแลสุขภาพจิตครบวงจร เพิ่มบุคลากร-ขยายบัญชียา-ใช้เทคโนโลยี
       3.หมวดเพิ่มทางเลือก-รักษาได้ใกล้บ้าน ยกระดับ รพ. สต. และศูนย์สาธารณสุขชุมชน Primary Care Unit (PCU) เวียนแพทย์ มาปฏิบัติงาน , พัฒนาระบบ Telemedicine สำหรับการพบแพทย์ ตามนัดหมายหรือในกรณีฉุกเฉิน แก้ประกาศแพทย เพื่อให้สามารถทำ telemed โดยไม่ต้องตรวจร่างกายได้ และยุติการตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ รับยาฟรี ทุก รพ.สต.

คลี่นโยบาย\'ปฏิวัติการศึกษา-สาธารณสุข-แรงงาน\' พรรคก้าวไกลแกนนำรัฐบาลใหม่

       4.หมวดเพิ่มขีดความสามารถรพ.ลดความแออัดในโรงพยาบาล - ห้องฉุกเฉิน (ER) กันไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยอาการไม่ฉุกเฉินต้องรับบัตรคิว เพื่อมาตรวจในวันพรุ่งนี้ ,ส่งต่อ-หาเตียงแบบไร้รอยต่อ ด้วยศูนย์รวมเตียง-ระบบเชื่อมข้อมูลสุขภาพ ,เพิ่มยอดบริจาคอวัยวะเชิงรุก ถามทุกครั้งที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน
         5.หมวดฟื้นฟูผู้ป่วยนอกรพ. กองทุนดูแลผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง งบประมาณเฉลี่ย 9,000 บาท/คน/เดือน, ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในชุมชน อย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่ง จัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ให้ยืมอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เช่น เครื่องปั๊มออกซิเจน เครื่องให้ยาชั่วคราว ,เพิ่มสวัสดิการวันลาสำหรับแรงงาน เพื่อดูแลพ่อแม่ที่ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยการเพิ่มไปในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ,สิทธิยุติชีวิตตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี สำหรับคนที่ป่วยจากโรคทางกายที่รักษาไม่ได้

    และ6.หมวดดูแลบุคลการทางการแพทย์ ลดชั่วโมงการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ กำหนดชั่วโมงการทำงานของแพทย์ไม่เกิน 60 ชั่วโมง/สัปดาห์ , ปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในช่วงนอกเวลา วางเกณฑ์ที่คำนึงถึงหลัก “ทำมากได้มาก” – ค่าตอบแทนแปรผันตามชิ้นงาน ,พัฒนา อสม. เฉพาะทาง
        พัฒนาระบบแนวหน้าสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพแบบเฉพาะงาน โดยการจ้างงานแบบ part-time ให้ค่าตอบแทนตามชิ้นงาน เช่น นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักรังสีวิทยา นักพยาธิวิทยา) และแนวหน้าสุขภาพท้องถิ่น (หรือ Local Health Vanguard) ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก อสม. ผ่านการฝึกอบรมและได้รับมาตรฐาน เพื่อช่วยภารกิจต่างๆ ของระบบสุขภาพในชุมชน และเปลี่ยนอาสากู้ชีพเป็นอาชีพ มีทุนพัฒนาทักษะ-สวัสดิการ
คลี่นโยบาย\'ปฏิวัติการศึกษา-สาธารณสุข-แรงงาน\' พรรคก้าวไกลแกนนำรัฐบาลใหม่
   ปฏิวัติการศึกษา 6 คุณสมบติ 

          พรรคก้าวไกล ใช้ชื่อนโยบายว่า “ปฏิวัติการศึกษา” ออกแบบบนพื้นฐานให้นักเรียนได้รับการศึกษา อย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่  1. การศึกษาที่ฟรีจริง  เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง, ทุกโรงเรียนมีงบพอ โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต
        2.การศึกษาที่ปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม เช่น ส้วมสะอาด อาคารสถานที่ปลอดภัย ซึมเศร้ามีที่ปรึกษา ,กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน ,ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที และยกเลิกตั้งแถว ใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมือง 
       3.การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างคนให้ทันโลก ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง ,ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน-การบ้าน-การสอบ ,โรงเรียน 2 ภาษา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้ และเปิดข้อสอบ TCAS ย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที
          4.การศึกษาที่คืนครูให้ห้องเรียน คืนคุณค่าให้วิชาชีพครู  เลิกนอนเวร ลดงานเอกสาร ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมิน-รับแขก ,นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผอ.,งบอบรมให้ครู-โรงเรียน ตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร
คลี่นโยบาย\'ปฏิวัติการศึกษา-สาธารณสุข-แรงงาน\' พรรคก้าวไกลแกนนำรัฐบาลใหม่
          5.การศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ,คูปองเปิดโลก สูงสุด 2,000 บาทต่อปี สำหรับเรียนรู้นอกห้องเรียน ,เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ ,แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด รับรองคุณวุฒิพร้อมระบบจัดหางาน
        และ6.การศึกษาที่ใกล้ชิดผู้เรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วม กระจายอำนาจให้โรงเรียน เติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น ,บอร์ดโรงเรียน ต้องมีตัวแทนนักเรียน และสภาเยาวชน มาจากการเลือกตั้ง เสนอกฎหมายไปที่สภาฯได้
 นโยบายแรงงาน
       เรื่องแรก เป็นการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทันที 450 บาทต่อวัน  เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำขึ้นทุกปี โดยคำนวณจากภาวะเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ยกระดับสวัสดิการ ‘สัญญาจ้างเป็นธรรม ทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์’ ถ้าเกินเวลาต้องมีค่า OT ,ประกันสังคมถ้วนหน้า เจ็บป่วยได้เงินชดเชย-ค่าเดินทางหาหมอ แรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้ สอดคล้องหลักการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
          อีกทั้ง มีคูปองเรียนเสริมทักษะอาชีพ ผ่านสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงและเรียนได้โดยไม่จำกัด บริการจับคู่กับผู้ประกอบการและจัดหางานโครงการ Upskill - Reskill  รวมถึงให้สิทธิลาคลอด 180 วัน พ่อแม่แบ่งกันได้ และศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน-เด็กก่อนวัยเรียนใกล้บ้าน ห้องปั๊มนมในที่ทำงาน