เช็ก "เงินสงเคราะห์บุตร" เดือนมกราคม 2566 ประกันสังคมโอนผ่านพร้อมเพย์

เช็ก "เงินสงเคราะห์บุตร" เดือนมกราคม 2566 ประกันสังคมโอนผ่านพร้อมเพย์

"เงินสงเคราะห์บุตร" เดือนมกราคม 2566 รับ 800 บาทต่อบุตร 1 คน ประกันสังคม โอนผ่านพร้อมเพย์ ใครยังไม่ได้ เช็กที่นี่ พร้อมวิธีลงทะเบียน

ความคืบหน้ากรณี "เงินสงเคราะห์บุตร" 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนในกองทุน "ประกันสังคม" จะได้รับตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีโอนเงิน "เงินสงเคราะห์บุตร" ผ่านพร้อมเพย์ ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งโดยปกติ ประกันสังคม จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนทุกๆสิ้นเดือน แต่หากตรงกับวันหยุด หรือเสาร์-อาทิตย์ ก็จะทำโอนเข้าบัญชีให้ล่วงหน้าก่อน ไม่เกินเที่ยงคืนนั้นเอง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทม์ไลน์โอน "เงินสงเคราะห์บุตร" ดังนี้

 • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
 • วันพุทธที่ 31 พฤษภาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566
 • วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566

"เงินสงเคราะห์บุตร" 800 ใครมีสิทธิได้บ้าง ? 

1. ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ลูกจ้างประจำ) มาตรา 39 (ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ) และผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3)

2. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

3. ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

4. อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

กรณีหมดสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร"

 • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

คุณแม่ผู้ประกันตน สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี สงเคราะห์บุตร ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาที่ท่านสะดวก 

ลงทะเบียนขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" 800 บาท

- ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)

- เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ

- สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

- พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

เอกสารที่ต้องใช้รับ "เงินสงเคราะห์บุตร"

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย

กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หรือสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน 24 ชั่วโมง โทร. 1506 หรือ เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

 

เช็ก \"เงินสงเคราะห์บุตร\" เดือนมกราคม 2566 ประกันสังคมโอนผ่านพร้อมเพย์