เงินผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลางโอนแล้วงวดสุดท้าย เช็กเลยได้รับเพิ่มเท่าไหร่?

เงินผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลางโอนแล้วงวดสุดท้าย เช็กเลยได้รับเพิ่มเท่าไหร่?

"เงินผู้สูงอายุ" หรือเงินช่วยเหลือพิเศษ 6 เดือนสำหรับผู้สูงอายุ ล่าสุด "กรมบัญชีกลาง" โอนแล้วงวดสุดท้าย เช็กเลยแต่ละช่วงอายุได้รับเพิ่มคนละเท่าไหร่?

"กรมบัญชีกลาง" โอนแล้วเงินงวดสุดท้าย รีบเช็กเลย "เงินผู้สูงอายุ" หรือเงินช่วยเหลือพิเศษ 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) สำหรับ "ผู้สูงอายุ" 10.95 ล้านคนที่ได้รับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"

 

 

 

"เงินผู้สูงอายุ" หรือ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" โดยผู้สูงอายุแต่ละช่วงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ 100-250 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) โดยมีตารางการจ่ายเงินดังนี้

 

"ผู้สูงอายุ" ที่ได้รับเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1. อายุ 60 - 69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน (รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน) รวมเป็น 700 บาท/เดือน

 

2. อายุ 70 - 79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน (รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน) รวมเป็น 850 บาท/เดือน

 

3. อายุ 80 - 89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน (รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน) รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน

 

4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน (รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน) รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน

 

 

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ในครั้งนี้จะจ่ายเพิ่มจาก "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด คือ

 

  • งวดแรก จ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่เมษายน - กรกฎาคม 2565)
  • งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 สิงหาคม 2565
  • งวดสุดท้าย จ่ายวันที่ 19 กันยายน 2565

 

ทั้งนี้ "กรมบัญชีกลาง" จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 (ในวันและเวลาราชการ)