สภาการพยาบาล อนุญาต แต่ง "ชุดพยาบาล"ตามเพศสภาพ

สภาการพยาบาล อนุญาต แต่ง "ชุดพยาบาล"ตามเพศสภาพ

สภาการพยาบาลออกประกาศไฟเขียว พยาบาลสามารถแต่งชุดพยาบาลตามเพศสภาพ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2567   ราชกิจจานเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานต้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2567 ระบุว่า 

ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกิดความชัดจน เหมาะสม สามารถเลือกปฏิบัติได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นายกสภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สภาการพยาบาล ชุดที่1 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

จึงออกประกาศ การแต่งกายของบุคลากรต้านการพยาบาสและการผดุงครรภ์ ที่ไม่ตรงตามเพศกำเนิด
สามารถเลือกชุดปฏิบัติงานได้ตามเพศสภาพ


ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
นายกสภาการพยาบาล
24 พฤษภาคม 2567