สั่งได้แล้ว! เมนูลดหวานมันเค็ม ส่งถึงบ้าน ผ่านLINE MAN Wongnai

สั่งได้แล้ว! เมนูลดหวานมันเค็ม ส่งถึงบ้าน ผ่านLINE MAN Wongnai

คนไทยกินแบบเสี่ยงสุขภาพ โซเดียม ‘เกินค่ามาตรฐาน เกือบ 2 เท่า’ อนามัย จับมือLINE MAN Wongnai ส่งเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มถึงบ้าน

  นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารและ food delivery ร่วมกับนายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai ว่า ปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานมีปัญหาเรื่องสุขภาพ สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย จากข้อมูลของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่า

  • ประชากรไทยบริโภคเกลือโซเดียมมากถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน
  • ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน
  • คนไทยได้รับโซเดียมเกินมาตรฐานถึงเกือบ 2 เท่า

ประกอบกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560–2562 พบว่า

  • คนไทยบริโภคน้ำตาลทราย 2.5–2.6 ล้านตันต่อปี
  • และปี 2562 คนไทยดื่มเครื่องดื่มผสมน้ำตาลเฉลี่ย 3 แก้วต่อวัน 

    สถานการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการบริโภคที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต ซึ่งการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม
ข้อมูลสาธารณสุขใน ปี 2559-2563 พบว่า การเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับแรก คือ

  1. โรคมะเร็งทุกประเภท
  2. โรคหลอดเลือดสมอง
  3. โรคหัวใจขาดเลือด

   สาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม เกินมาตรฐาน และขาดการออกกำลังกาย กรมอนามัยจึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยตลอดช่วงชีวิต จึงสร้างความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพผ่านเทคโนโลยีที่เข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ มีความทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน 

  "กรม ได้รับความร่วมมือจาก LINE MAN Wongnai ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนหวานน้อยสั่งได้ และเมนูชูสุขภาพ ผ่าน LINE MAN เพื่อให้ประชาชนได้เลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย และบริโภคอาหารที่ลดหวานมัน เค็มลง เพื่อสุขภาพที่ดี จนกระทั่งสามารถแนะนำให้ผู้อื่นเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีได้อีกด้วย"นพ.สุวรรณชัยกล่าว
     นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ LINE MAN Wongnai กล่าวว่า เห็นความสำคัญของผู้รับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานเพื่อช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพ จากการบริโภคอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม มากเกินไป จึงขอเป็นอีกช่องทางให้ผู้รับบริการได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยร่วมมือกับกรมอนามัย ในการผลักดันเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้สู่ร้านอาหารบน Food delivery LINE MAN และประชาสัมพันธ์เมนูชูสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มรีวิวร้านอาหาร Wongnai ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีประชาชนเข้าถึงเป็นจำนวนมาก ใกล้ชิดกับวิถีการกินของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับบริการของ LINE MAN และ Wongnai จะมีสุขภาพที่ดี