3 เงื่อนไข ลูกจ้างกลุ่มแรกได้รับ "ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท" สงกรานต์ 2567

3 เงื่อนไข ลูกจ้างกลุ่มแรกได้รับ "ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท" สงกรานต์ 2567

ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ขึ้นครั้งที่ 2 ของปี 2567 แต่มี 3 เงื่อนไขที่จะได้รับ มีผลตั้งแต่ 13 เม.ย. สงกรานต์ 2567  เตือนนายจ้างเบี้ยวมีความผิดตามกฎหมายแรงงาน

KEY

POINTS

 • กระทรวงแรงงานออกประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เตือนผู้ประกอบการเบี้ยวไม่จ่าย มีความผิดตามกฎหมายแรงงาน
 • คนที่จะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท  ตั้งแต่สงกรานต์ 2567 จะต้องเข้าเกณฑ์ 3 เงื่อนไข ทำงานอยู่ในกิจการประเภทโรงแรมระดับ 4 ดาว และมีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป อยู่ใน 10 จังหวัด
 • ย้อนไทม์ไลน์ก่อนได้ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท แบบติดเงื่อนไขสารพัด แต่รัฐต้องจัดให้เพื่อใช้บอกประชาชนว่า “ทำตามที่พูดหาเสียง”

ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท มีผล 13 เม.ย.67

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2567 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม ลงนามโดยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน

ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่จ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานประเภทกิจการโรงแรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 และ มาตรา 87 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้

สาระสำคัญเป็นการกำหนดรายละเอียดการค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่ 13 เม.ย.2567 เป็นต้นไป และห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราวันละ 400 บาท

นายไพโรจน์ กล่าวว่า  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำลังรวบรวมข้อมูลจำนวนลูกจ้างที่ได้รับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เพื่อนำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในวันที่ 17 เม.ย.2567  

3 เงื่อนไขค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท

จากการประกาศฉบับดังกล่าว ไม่ได้เป็นการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั้งประเทศ แต่เป็นการกำหนดให้จ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท แบบกำหนดเงื่อนไขไว้ โดยต้องเข้าเกณฑ์ 3 เรื่องนี้ จึงจะได้รับ ประกอบด้วย 

1.ต้องเป็นลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ 4 ดาวขึ้นไป

2.กิจการโรงแรมระดับการให้บริการ 4 ดาวขึ้นไปนั้น ต้องมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

3.กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ต่อวัน เฉพาะบางพื้นที่ของ 10 จังหวัด

 • กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน วัฒนา
 • จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา
 •  จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา
 • จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน
 • จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลเพ
 • จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตเทศบาลนครเกาะสมุย

เตือนเบี้ยวค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท

เมื่อมีประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทออกมาแล้ว หากลูกจ้างที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขแล้วไม่ได้รับในอัตราดังกล่าว  ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อมายังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

ขณะที่นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือนว่า หากนายจ้างไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานปี 2541 โดยลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ไทม์ไลน์ก่อนได้ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท

ความเป็นมาก่อนที่จะมีการออกประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน แบบมีเงื่อนไขนี้ เนื่องมาจากในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมา มีพรรคการเมืองหาเสียงไว้กับประชาชน เมื่อได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาล จึงต้องหาวิธีการขับเคลื่อนอัตราดังกล่าวออกมาให้ได้ 

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2567 คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 มีมติเห็นชอบกำหนดให้ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พัก เพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 400 บาท ในบางพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง คือ กรุงเทพมหานค กระบี่ ชลบุรี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต ระยอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยให้มีผลตั้งแต่ 13 เม.ย.2567

ต่อมาวันที่ 2 เม.ย.2567 คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติรับทราบ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม ตามที่กระทรวงแรงงานนำเสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2567 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 เม.ย.2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้เพิ่งมีการประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ปี 2567 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2567 เป็นต้นไป โดยสูงสุดอยู่ที่ 370บาทต่อวัน