ประกันสังคม อัปเดตสรุปผลการบริหารเงินลงทุนไตรมาส 3/2566 เช็กที่นี่

ประกันสังคม อัปเดตสรุปผลการบริหารเงินลงทุนไตรมาส 3/2566 เช็กที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สรุปผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ช่วงเดือนมกราคม - เดือนกันยายน เช็กที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สรุปผลการบริหารเงินลงทุน กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ช่วงเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2566 สามารถเช็กตัวเลขล่าสุดได้ดังต่อไปนี้

การลงทุนแยกตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน = 2,335,183  ล้านบาท

 • 2 กรณี (กองทุนสงเคราะห์บุตรและชราภาพ) 2,079,568  ล้านบาท
 • 4 กรณี (กองทุนเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ตาย ) 76,736ล้านบาท
 • กรณีว่างงาน 155,978 ล้านบาท
 • มาตรา 40 = 22,901  ล้านบาท

เงินสมทบจากนายจ้าง + ลูกจ้าง + รัฐบาลนำไปลงทุนสุทธิ = 1,502,430 ล้านบาท

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้วในปี 2566 (มกราคม-กันยายน) = 832,752 ล้านบาท

สถานะการลงทุนแยกในประเทศและต่างประเทศ 

 • ต่างประเทศ 26.22%
 • ในประเทศ 73.78%

สถานการณ์ลงทุนแยกตามความเสี่ยง

 • หลักทรัพย์มั่นคงสูง 74.24%
 • หลักทรัพย์เสี่ยง 25.76%

กองทุนเงินทดแทน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 74,651 ล้านบาท (รองรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบภัยอันตราย ทุพพลภาพ สูญหาย หรือตายอันเนื่องมาจากการทำงาน)

เงินสมทบสะสมจากนายจ้างสุทธิ = 49,424 ล้านบาท

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่รับรู้แล้วในปี 2566 (มกราคม-กันยายน) = 25,227 ล้านบาท

สถานการลงทุนแยกในประเทศและต่างประเทศ

 • ต่างประเทศ 23.14%
 • ในประเทศ 76.86%

สถานการณ์ลงทุนแยกตามความเสี่ยง

 • หลักทรัพย์มั่นคงสูง 81.53%
 • หลักทรัพย์เสี่ยง 18.47%.

 

ประกันสังคม อัปเดตสรุปผลการบริหารเงินลงทุนไตรมาส 3/2566 เช็กที่นี่