ปฏิทิน ไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ล่าสุดหมดเขตแล้ว ยอด 9.49 แสน

ปฏิทิน ไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ล่าสุดหมดเขตแล้ว ยอด 9.49 แสน

ปฏิทิน ไทม์ไลน์ ความคืบหน้าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ที่เปิดให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 และ ม.40 ล่าสุด หมดเขตเรียบร้อยแล้ว โดยพบว่า นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งไป 9.49 แสนคน

เปิดไทม์ไลน์ ความคืบหน้าการ"เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566" ที่เปิดให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 และ ม.40 ในระบบประกันสังคมลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันที่ 10 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา ล่าสุด หมดเขตเรียบร้อยแล้ว โดยพบว่า นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งไป 9.49 แสนคน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า สำนักงานประกันสังคม ประกาศให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งนายจ้าง ที่จ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคม จะมีโอกาสเข้าคูหาเลือกตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ของนายจ้างและผู้ประกันตนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ตั้งแต่ประกันสังคมได้เปิดระบบให้นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม จนกระทั่งปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. พบว่า มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง แบ่งเป็นฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 945,609 ราย ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 4,209 ราย รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 949,818 ราย 

สำหรับผู้สมัครผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน มีจำนวน 247 ราย และผู้สมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 69 ราย ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (คลิก) และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ทั่วประเทศ 

ไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 สามารถเช็กรายละเอียดได้ที่นี่

 • 11-17 พ.ย.2566 สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครพร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบ
 • 18-20 พ.ย.2566 ผู้สมัครคัดค้านความเห็นของสำนักงานประกันสังคม
 • 21 พ.ย.2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
 • 22 พ.ย. - 14 ธ.ค.2566 ขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • 1 ธ.ค.2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขผู้สมัคร
 • 2-6 ธ.ค.2566 ขอเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 18 ธ.ค.2566 ประกาศเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 24 ธ.ค.2566 วันลงคะแนนเลือกตั้ง

 

ปฏิทิน ไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ล่าสุดหมดเขตแล้ว ยอด 9.49 แสน

 

วันเลือกตั้ง 24 ธันวาคม 2566 ข้อปฏิบัติ

1.ตรวจสอบรายชื่อ ณ สถานที่เลือกตั้ง (คูหา) ที่ลงทะเบียนไว้

2.ยื่นหลักฐานแสดงตัวตน (บัตรประจำตัวประชาชน)

3.รับบัตรเลือกตั้ง

4.ลงคะแนน

5.หย่อนบัตรลงหีบ

กรณีผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ให้มีการอำนวยความสะดวกจัดให้มีการช่วยเหลือภายใต้การกำกับดูแลของ กปต.  

 • การกระทำที่ถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ
 • ใช้บัตรเลือกตั้งปลอม
 • ใช้บัตรที่มิใช่บัตรที่ กปต.มอบให้
 • บัตรที่ทำเครื่องหมาย
 • บัตรที่เขียนหมายเลขเกินจำนวน
 • บัตรที่มีลักษณะเป็นบัตรเสียบางส่วนตามกฎระเบียบข้อ 48 ทั้ง 7 ช่อง
 • บัตรลักษณะอื่นที่ กปต.วินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ

ผู้ใช้สิทธิสามารถคัดค้านผลการเลือกตั้งต่อ กกต.ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ง

กำหนดเข้าคูหาในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

สามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ปฏิทิน ไทม์ไลน์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ล่าสุดหมดเขตแล้ว ยอด 9.49 แสน