นายจ้าง ผู้ประกันตน รีบลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ก่อนหมดเขต

นายจ้าง ผู้ประกันตน รีบลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ก่อนหมดเขต

โค้งสุดท้าย ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 สำหรับนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 และ ม.40 สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

โค้งสุดท้าย ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 สำหรับนายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 และ ม.40 สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ โดย สำนักงานประกันสังคม จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน มาทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการบริหารจัดการ กองทุนประกันสังคม ที่มีเงินทุนมากกว่า 2.3 ล้านล้านบาทที่จัดว่าเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ที่ประชาชนผู้จ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน ทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งนายจ้างจะได้เข้าคูหาเลือกตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตราให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการประกันสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานของกองทุนประกันสังคมรวมถึงวางระเบียบการรับจ่ายเงินและจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม

ดังนั้น วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประกันสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกจ้างผู้ประกันตนและความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การดำเนินการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้จึงต้องทำให้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเชื่อมั่นการดำเนินการของสำนักงานประกันสังคม โดยเฉพาะความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่ผู้ประกันตน

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ให้มีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในทุกช่องทางเพื่อสื่อสารไปถึงผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 12 ล้านคน จากจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีจำนวนกว่า 24 ล้านคน และนายจ้างกว่า 4.4 แสนแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งและการใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีเงื่อนไขให้ต้องมีการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อให้การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่

หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง

กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตน 1 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเลือกตัวแทน ตามที่พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชายรวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

คุณสมบัติ

ผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตราหรือนายจ้างแล้วยังต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ผู้ประกันตนต้องมีสัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนเดือนกันยายน 2566) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศการเลือกตั้ง)

ส่วนนายจ้าง ต้องมีสัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนเดือนกันยายน 2566) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศการเลือกตั้ง)

กรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลผู้ใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ หรือกรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิแห่งเดียว

ช่องทางลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง

ผู้ประกันตนและนายจ้างที่ต้องการเลือกตั้งต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 /สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

นายจ้าง ผู้ประกันตน รีบลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ก่อนหมดเขต

 

นายจ้าง ผู้ประกันตน รีบลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ก่อนหมดเขต