ถาม-ตอบ ก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ที่ผู้ประกันตน นายจ้างต้องรู้

ถาม-ตอบ ก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ที่ผู้ประกันตน นายจ้างต้องรู้

ถาม-ตอบ ก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 และ ม.40 รวมถึงนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ถาม-ตอบ ก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 และ ม.40 รวมถึงนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งล่าสุดได้เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น 24 ชั่วโมง   

ผู้ประกันตน และนายจ้างในระบบประกันสังคม จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม เพื่อเลือกผู้แทนที่ไว้วางใจเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์ และบริหารการลงทุนของผู้ประกันตนผ่านการลงทะเบียนการเลือกตั้งบอร์ดบริหารประกันสังคมครั้งสำคัญ กำหนดวันเลือกตั้งวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

ถาม-ตอบ ก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566

ไขคำตอบ บอร์ดบริหารประกันสังคมมีเพื่ออะไร?

- วางนโยบาย และออกกฎหมายที่ทำเพื่อผู้ประกันตน

- ลงทุนเพื่อพัฒนาสวัสดิการ ของผู้ประกันตน

- ดูแลและรายงานการเงินของกองทุนเพื่อความโปร่งใส

 

ถาม-ตอบ ก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม 2566 ที่ผู้ประกันตน นายจ้างต้องรู้

ผู้ประกันตน ที่มีสิทธิเลือกตั้ง มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

ตอบ : ผู้ประกันตนต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย

1. มีสัญชาติไทย

2. มีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม - สิงหาคม 2566)

3. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนประกาศเลือกตั้ง)

4. ลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านช่องทางเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th (คลิก) เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

นายจ้างที่มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ : นายจ้างต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย 

1. มีสัญชาติไทย

2. มีสถานะเป็นนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม – สิงหาคม 2566)

3. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน

4. ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th (คลิก)

5. กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะ “ผู้มีอำนาจ” และหากเป็นผู้มีอำนาจมากกว่า 1 นิติบุคคล ต้องเลือกใช้สิทธิแห่งเดียว

การแนบไฟล์ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนายจ้าง

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

1. หนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. หลักฐานการแสดงตัวของนายจ้าง

  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีสัญชาติไทย แนบบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีนายจ้างเจ้าของคนเดียว/กิจการร่วมค้า

1. หลักฐานการแสดงตัวของนายจ้าง

- กรณีเจ้าของคนเดียว แนบบัตรประจำตัวประชาชน

- กรณีกิจการร่วมค้า กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีสัญชาติไทยใช้บัตรประจำตัวประชาชน

กรณีนายจ้างประเภทกิจการอื่น เช่น

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ เอกสารประกอบ เช่น ข้อบังคับและรายงานการประชุมแต่งตั้งผู้จัดการหรือหนังสือจัดตั้งหรือหนังสือรับรองการประชุม

2. ผู้รับเหมาช่วงหรือรับเหมาค่าแรง เอกสารประกอบ เช่น สัญญาว่าจ้าง

ไทม์ไลน์ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม

  • 1-7 พ.ย.2566 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมทั้งแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบ
  • 8-10 พ.ย.2566 ผู้สมัครคัดค้านความเห็นเจ้าหน้าที่
  • 10 พ.ย.2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • 11 พ.ย. - 14 ธ.ค.2566 การขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • 21 พ.ย.2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัคร
  • 22-26 พ.ย.2566 การขอเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  • 4 ธ.ค.2566 ประกาศเพิ่มชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
  • 24 ธ.ค.2566 วันลงคะแนนเลือกตั้ง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้ง โทร 02-956-2222 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ