ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร 'ประกันสังคม' มาตรา 39 รักษาสิทธิ ด้วยตัวเองง่ายๆ

ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร 'ประกันสังคม' มาตรา 39 รักษาสิทธิ ด้วยตัวเองง่ายๆ

ต้องรู้! ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร "ประกันสังคม" มาตรา 39 www.sso.go.th เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ แนะขึ้นทะเบียน e-Self Service ด้วยตัวเอง 5 ขั้นตอนง่ายๆ

สำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ที่ลาออกจากงาน แต่ยังอยากรักษาสิทธิ "ประกันสังคม" ต้องรีบสมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยขึ้นทะเบียน e-Self Service ด้วยตัวเอง 5 ขั้นตอนง่ายๆ
 

 

สมัครมาตรา 39 ทางออนไลน์

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ประกันสังคม (คลิก)
 2. สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตน และ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
   หากผู้สมัครไม่มี Username และ Password เนื่องจากยังไม่ได้สมัครใช้งานระบบสมาชิกผู้ประกันตน จะต้องทำการสมัครใช้งานระบบก่อน
 3. เลือกหัวข้อ "สมัครมาตรา 39" เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบสมัคร
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ทำการอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกข้อโดยละเอียด จากนั้นใส่เครื่องหมาย  "ถูก" หน้าข้อความ "ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงข้างต้น" และกดเลือก "ยอมรับข้อตกลง"
 5. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดทำเครื่องหมายหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ" จากนั้นเลือก "บันทึก" จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ระบบบันทึกแล้วพบว่าข้อมูลถูกต้อง แล้วเลือก "ยืนยันการสมัคร"
 6. รอรับผลการอนุมัติเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทางระบบ e-Service ภายใน 2-4 วันทำการ

 

ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร 'ประกันสังคม' มาตรา 39 รักษาสิทธิ ด้วยตัวเองง่ายๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

หลังอนุมัติ ชำระเงินสมทบงวดแรกได้เลย

1.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

2.จ่ายด้วยเงินสด
- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์โลตัส
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ Boonterm Bill Payment
- จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ พร้อมแบบส่งเงินสมทบ (สปส.1-11) ถึงสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา (กรณีจ่ายผ่านธนาณัติ แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยว่าสั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์ใด)

3. หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 7 ธนาคาร ดังนี้
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ม.39

 • เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน
 • ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทน กรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

หมายเหตุ

กรณีชำระเงินสมทบด้วยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้ที่ www.sso.go.th 

 1. หัวข้อดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม


และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ยกเว้น กรณีหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ขอรับหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนได้ที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชี

ออกจากงาน อย่าลืมสมัคร 'ประกันสังคม' มาตรา 39 รักษาสิทธิ ด้วยตัวเองง่ายๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ประกันสังคม" ได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง