เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ให้คำแนะนำสิทธิกองทุนประกันสังคม

เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ให้คำแนะนำสิทธิกองทุนประกันสังคม

รมว. สุชาติ มอบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

วันนี้ (25 กันยายน 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวสุมณฑา พลคง ประกันสังคมจังหวัดพัทลุง นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นางสาวสุภาวดี พระภายไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา พร้อมนักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาการพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพในจังหวัดพัทลุง จำนวน 2 ราย

นายบุญสงค์ กล่าวว่า นายสุชาติ  มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยมอบหมายให้ผมพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม

โดยวันนี้ ผมและคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง

รายแรกชื่อ นายมาโนช แสงหิรัญ ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 จากสาเหตุเจ็บป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้แขน และขาข้างขวา อ่อนแรง เดินไม่ได้ ใช้ชีวิตประจำวันด้วยรถเข็น และสูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 55 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 4,500 บาท ตลอดชีวิต

รายที่ 2 ชื่อ นายเชิดศักดิ์ หนูเสือ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2556 จากการประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ชนสะพานได้รับบาดเจ็บ ที่ศีรษะทำให้กะโหลกศีรษะแตก มีเลือดออกในสมอง ไขสันหลังช้ำ มีอาการชักเกร็งของกล้ามเนื้อ มือ แขน ขาทั้งสองข้างอ่อนแรง เดินได้โดยใช้เครื่องพยุง สูญเสียสมรรถภาพการมองเห็นของตาข้างซ้าย ร้อยละ 90 และสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 60 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม